Obwieszczenia

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW, Długie II, gmina Wąpielsk”.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775) oraz art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla [...]

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Wąpielsk, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775), zwanej dalej w skrócie Kpa oraz art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wąpielsk, 03.07.2023 r.           RI.6220.2.1.2023.DS     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Wąpielsk, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775), zwanej dalej w skrócie Kpa oraz art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

Budowa do 2 farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

Budowa farmy fotowoltaicznych PV Czyżewo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą [...]

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na terenie działki o numerze ewidencyjnym 157 położonej w miejscowości Kiełpiny. [...]

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

budowa przyłącza kablowego do zasilania stacji transformatorowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 38/1 położonej w miejscowości Radziki Duże. [...]

Obwieszczenie że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 6 września 2022 r. nr 6733/05CP/2022  dla inwestycji pn: Budowa masztu przy Urzędzie Gminy Wąpielsk na działce nr 55 obręb 0017 [...]

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WĄPIELSK O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa masztu przy Urzędzie Gminy Wąpielsk na działce nr 55 obręb 0017 Wąpielsk II gm. Wąpielsk. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSKo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

RI.6220.2.7.2021.DS       OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     Wójt Gminy Wąpielsk, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna i Kupno gmina Wąpielsk.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wąpielsk nr LIX/323/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zawiadamiam o [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk.

21 czerwca 2019 r.   OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk. Na podstawie art. 17 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK z dnia 28 stycznia 2019 roku o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko

RI.6220.6.30.2017.2018.2019.DS     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK z dnia 29 stycznia 2019 roku o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RI.6220.8.12.2017.2018.DS

Wójt Gminy Wąpielsk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

    Wójt Gminy Wąpielsk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 788 z późn. zm.) Wójt Gminy Wąpielsk zawiadamia, że w dniach od 16 sierpnia 2018 r. do 15 października 2018 r. w godzinach pracy [...]

Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Tomkowo i Kierz Półwieski

6733/06 CP-1/2018         WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 [...]

Obwieszczenie o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Wąpielsk, dnia 26.02.2018 r. RI.6220.6.12.2017.2018.DS     O B W I E S Z C Z E N I E   Wójt Gminy Wąpielsk, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

„Budowie budynku inwentarskiego – tuczarni – wraz z niezbędną infrastrukturą”

Wąpielsk, dn. 26.01.2018 r.   RI.6220.8.7.2017.2018.DS   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK z dnia 26 stycznia 2018 roku o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadzana jest [...]

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Tomkowo i Kierz Półwieski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WAPIELSK Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK z dnia 18 września 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 z poźń. zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się o [...]

Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego

OBWIESZCZENIE                                        & [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin od km 6+098 do km 11 + 550.

OBWIESZCZENIE                   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 23), art. 74 ust.3 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej Nr 120122C Radziki Duże – Bielawki - Wąpielsk

OBWIESZCZENIE                   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 23), art. 74 ust.3 [...]

o wydaniu postanowienia

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Wąpielsk, 2016.09.02 RI.6220.2.5.2016.HM OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia [...]

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH  SPOŁECZNYCH     Wójt Gminy Wąpielsk, informuje mieszkańców pięciu Sołectw: Długie I,  Długie II, Wąpielsk I, Wąpielsk II oraz Rumunki Łapinóż, że w terminie od 01 sierpnia [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Wąpielsk, 16 sierpnia 2016r.   RI.6220.3.1.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   o wszczęciu postępowania  administracyjnego.     Na podstawie art.61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Wąpielsk, 12 sierpnia 2016r.   RI.6220.2.1.2016 O B W I E S Z C Z E N I E   o wszczęciu postępowania  administracyjnego.   Na podstawie art.61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie W dniach od 15 czerwca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąpielsk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W.A,PIELSK z dnia 14 czerwca 2016 r. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), ogłaszam, co następuje: W dniach od 15 czerwca 2016 r. do dnia 29 [...]

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 120130C Łapinóż – Łapinóżek, na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 137

OBWIESZCZENIE            Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE            Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,Lamkowizna 4” o pow. 19 781 m² w m. Lamkowizna, na działce nr ew. 96/3, gm. Wąpielsk

Wąpielsk,2015.04.23   RI.6220.4.9.2014.2015H.M.   OBWIESZCZENIE            Na podstawie art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

OBWIESZCZENIE RIOD.6220.1.11.2014

OBWIESZCZENIE            Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- [...]

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 3 ha

RIOD.6220.2.2014   OBWIESZCZENIE            Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

- Budowie odcinka linii kablowej 15kV oraz stacji tranformatorowej 15/0,4 kV w m Szczutowo gm.Radomin na działkach 39/7 i 39/5 0raz 26 w m.Ruszkowo gm.Wąpielsk.

Wąpielsk 2014-09-02     6733/2-1/2014   O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK     Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks [...]

Obwieszczenie 6733.1CP -5.2014

6733.1CP -5.2014     Obwieszczenie     Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń.zm. ) i art. 53 ust. 1 [...]

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WĄPIELSK

6733/1CP-1/2014   O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK           Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Wąpielsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

OBWIESZCZENIE RIOD.6220.4.11.2013

RIOD.6220.4.11.2013   OBWIESZCZENIE            Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,LAMKOWIZNA I” w m. Lamkowizna

  RIOD.6220.4.9.2013Wąpielsk,2013-04-22OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Wąpielsk   Na podstawie art.33 ust.1 oraz art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,LAMKOWIZNA I” w m. Lamkowizna, na działkach nr ew. 96/3, 92/8 i 96/2 gm.Wąpielsk.

OBWIESZCZENIE            Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Budowa trzech zbiorników wodnych-stawów , o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 140/2 i 153/1 w miejscowości Lamkowizna, gm.Wąpielsk.

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 ,poz. 1227 z [...]

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. [...]

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , póz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie zdnia 2010-04-16

7624-2-6/2010 OBWIESZCZENIE Zawiadamiam na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Zawiadamiam na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Plac zabaw w m. Radziki Duże

OBWIESZCZENIE PLAC ZABAW W M. RADZIKI DUŻE 1 .Zestaw Przedszkolak 1. 2.Ławko-stół. S.Zestaw nr 1. 4.Huśtawka ważka na podstawie metalowej. 5.Bujak sprężynowy kogut. 6.Tablica do rysowania. 7.Tablica informacyjna [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2009-06-18

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr [...]

OBWIESZCZENIE nr 7320/4/2009

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, [...]

OBWIESZCZENIE nr 7320/3/2009

OBWIESZCZENI E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąpielsk Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk 2009-05-08

Wąpielsk,2009-05-08 7624-8/09                                    & [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk 2009-04-23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy [...]

Obwieszczenie 31 03 2009

OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK                  Na podstawie art.33 ust.1 oraz art.79  ustawy  z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o [...]

Obwieszczenie 7331/1CP-1/2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia [...]

Obwieszczenie 7331/6CP-1/2008

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia [...]

Obwieszczenie nr 7320/5/2008

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąpielsk     Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie 7624-6-8/2008

Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr25,poz.l50) informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Eksploatacja złoża [...]

Obwieszczenie Wójta gminy Wąpielsk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK Na podstawie art.32 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r.Nr 129,poz.902 z pózn.zm.) podaje do publicznej [...]

Obwieszczenie 7624-3/11/07

OBWIESZCZENIE 7624-3/11/07 Na podstawie art.46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.Nr 129,poz.902 z późniejszymi zmianami), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie 7624-2/11/07

OBWIESZCZENIE 7624-2/11/07 Na podstawie art.46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.Nr 129,poz.902 z późniejszymi zmianami), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie 7624-1/9/07

OBWIESZCZENIE 7624-1/9/07 Na podstawie art.46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.Nr 129,poz.902 z późniejszymi zmianami), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie 7624-4/8/07

O B W I E S Z C Z E N I E 7624-4/8/07 Na podstawie art.46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska(tekst jednolity:Dz.U.z 2006r.Nr 129,poz.902 z późniejszymi zmianami),w związku z art.49 [...]

Obwieszczenie

7624/-5/12/07 O b w i e s z c z e n i e Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zm.), Informuję o podjęciu decyzji o [...]

metryczka