Skarbnik Gminy

Skarbnik

Lidia Szmycińska
Tel: (0-56) 49 38321
Fax:(0-56) 49 38322
em@il: skarbnik@wapielsk.pl
em@il: l.szmycinska@wapielsk.plDo obowiązków skarbnika Gminy czyli głównego księgowego należy:
1/ Prowadzenie budżetów gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
a/ zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i
i kontroli dokumentów sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz
sprawozdawczości finansowej
b/ bie
żącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu
kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości
finansowej w sposób umo
żliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
- ochronę minia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i
prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
c/ nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych
przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące
samodzielnie
2/ prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi
zasadami, polegające zwłaszcza na:
a/ wykonywaniu dyspozycji środkami pienię
żnymi zgodnie z przepisami
dotyczącymi zasad wykonywania bud
żetu, gospodarki środkami
pozabud
żetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki
b/ zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów
zawieranych przez jednostkę
c/ przestrzeganiu zasad rozliczeń pienię
żnych i ochrony wartości
pienię
żnych
d/ zapewnianiu terminowego ściągania nale
żności i dochodzenia roszczeń
spornych oraz spłaty zobowiązań
e/ analiza wykorzystania środków przydzielonych z bud
żetu lub środków
pozabud
żetowych i innych będących w dyspozycji jednostki
3/ Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a/ wstępnej, bie
żącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie
powierzonych mu obowiązków
b/ wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania
planów finansowych jednostek oraz ich zmian
c/ następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących
przedmiot księgowań
d/ kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz
pracowników
e/ opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez
kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w
szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów/dowodów
księgowych/zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
4/ Do obowiązku głównych księgowych bud
żetów, oprócz obowiązków
określonych w ust. 1 nale
ży także:
a/ wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania
bud
żetu oraz jego zmian
b/ opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania
bud
żetu i ich analiz
5/ Dowodem dokonania przez głównego księgowego kontroli wewnętrznej
operacji gospodarczej, o której mowa w I ust. 1, pkt 4 oraz ust.2, pkt 1
jest jego podpis zło
żony na dokumentach tej operacji. Złożenie podpisu
przez głównego księgowego na dokumencie oznacza,
że:
a/ sprawdził,
że operacja została uznana przez właściwych rzeczowo
pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym
b/ nie zgłasza zastrze
żeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu,
w którym operacja ta została ujęta
c/ posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z
operacji gospodarczej oraz operacja mieści się w planie bud
żetu lub
planie finansowym
d/ stwierdził formalno-rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego
tej operacji
2. Główny księgowy w razie ujawnienia:
1/ Nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentu zwraca go
właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia
2/ nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została ujęta
nielegalna operacja gospodarcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia
w bud
żecie lub planie finansowym, z wyjątkiem wypadków
dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania
3. Odmowa podpisania przez głównego księgowego dokumentu poddanego
przez niego kontroli wstępnej lub bie
żącej wstrzymuje realizację operacji
gospodarczej, której dokument ten dotyczy. Jednocześnie główny księgowy
powinien zawiadomić na piśmie kierownika jednostki o odmowie popisania
dokumentu i odmowę tę umotywować.
Je
żeli po zapoznaniu się z treścią tego zawiadomienia kierownik wyda w
w formie pisemnej polecenie realizacji zakwestionowanej operacji
gospodarczej, główny księgowy jest obowiązany dokument podpisać, z
wyjątkiem wypadku, gdy wykonanie polecenia kierownika jednostki
stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie.
4. Odmowa popisania przez głównego księgowego dokumentu poddanego
kontroli wstępnej powoduje księgowanie kwoty zakwestionowanej operacji
gospodarczej, której dokument dotyczy, jako kwoty do dalszego rozliczania.
Jednocześnie główny księgowy powinien zawiadomić pisemnie kierownika
jednostki o odmowie podpisania dokumentu, odmowę tę umotywować oraz
przedstawić wniosek co do sposobu rozliczania kwestionowanej operacji
gospodarczej. Je
żeli po zapoznaniu się z treścią tego zawiadomienia
kierownik jednostki wyda w formie pisemnej polecenie rozliczenia operacji
w sposób zakwestionowany przez głównego księgowego, główny księgowy
jest obowiązany dokument podpisać i przekazać go do zaksięgowania
stosownie do polecenia, z wyjątkiem wypadku, gdy wykonanie dyspozycji
kierownika jednostki stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie.
5. W razie gdy wykonanie polecenia kierownika jednostki stanowiłoby
przestępstwo lub wykroczenie, główny księgowy jest obowiązany
powiadomić o tym organy powołane do ścigania przestępstw.
6. Główny księgowy mo
że upoważnić podległych mu pracowników do
przeprowadzenia w określonym zakresie kontroli wewnętrznej jak równie
ż
do podpisywania dokumentów nie wymagających zgłoszenia odmowy
podpisu w trybie ustalonym w ust. 3 i 4. W razie stwierdzenia,
że zachodzą
podstawy do zgłoszenia odmowy podpisu pracownik powinien niezwłocznie
przedstawić sprawę głównemu księgowemu.
7. W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:
1/ wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonane przez
inne słu
żby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki
finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i
sprawozdawczości finansowej.
2/
żądać od innych służb udzielenia w formie ustnej lub pisemnej
niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak równie
ż udostępnienia do wglądu
dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.
3/
żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie
nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:
a/ przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów
b/ systemu kontroli wewnętrznej
c/ systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej.
4/ występować do kierownika jednostki z wnioskiem o przeprowadzenie
kontroli określonych z zagadnień, które nie le
żą w zakresie działania
głównego księgowego.

metryczka


Wytworzył: Marcin Rempuszewski (8 lutego 2006)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 sierpnia 2007, 14:02:15)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (30 stycznia 2023, 09:30:35)
Zmieniono: Zmiana skarbnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8908