Podstawowe zakresy działania na poszczególnych stanowiskach pracy

Karty usług - Urząd Gminy Wąpielsk

Stanowisko pracy ds. księgowo – finansowych w referacie finansowym -RFK-F
- wykonywanie zadań w imieniu skarbnika Gminy pod jego nieobecność
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- prowadzenie księgi głównej księgowości
- rejestrowanie dochodów i wydatków budżetowych
- ewidencja dotycząca przedmiotów nietrwałych
- prowadzenie kont rozrachunkowych dotyczących pracowników
/ 234;240;225.
- bieżące i prawidłowe prowadzenie rozliczeń kont 201 i 221.
- prowadzenie poczty elektronicznej dotyczącej sprawozdań finansowych
- prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
- znajomość zagadnień na sąsiednim stanowisku pracy ds. naliczania
podatków, opłat i wydawanie zaświadczeń majątkowych oraz stanowisku
ds. poboru podatku.

Do zadań na stanowisku pracy ds. naliczania podatków, opłat i innych
należności finansowych w tym wypłat dla pracowników Urzędu, robót
publicznych, itp. oraz wydawania zaświadczeń stanie majątkowym w referacie
finansowym – (RFK-NP.) należy:
- prowadzenie ewidencji podatków
- dokonywanie wymiaru podatków, opłat terenowych i lokalnych
- gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności
ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych
organowi podatkowemu
- przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących
podatków i opłat
- przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat
- naliczanie podatków i opłat z gruntów i działów specjalnych
- kontrola podatników prowadzących specjalistyczne działy produkcji rolnej
- realizacja wynagrodzeń, dodatków i nagród pracowników oraz osób
zatrudnionych przez Urząd na umowę zlecenie lub umowę o dzieło
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników Urzędu
Gminy
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
- znajomość zagadnień na sąsiednim stanowisku pracy ds. księgowo-finansowych
oraz poboru podatków
- wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta oraz zadania
wspólne wymienione w §12

Do zadań na stanowisku pracy ds. poboru podatków, opłat i podatków od
środków transportowych referacie finansowym RFK-PP należy:
- prowadzenie ewidencji płatników podatku
- przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących płatności
podatków i opłat
- organizowanie i nadzór nad inkasem należności podatkowych i
niepodatkowych
- sporządzanie okresowych sprawozdań z podatków i opłat oraz analiza ich
realizacji
- prowadzenie ulg w spłacie/raty, odroczenia terminów/ oraz umarzanie
zobowiązań finansowych w ramach uprawnień
- ewidencja mandatów oraz windykacja
- współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie likwidacji zaległości
podatkowych i niepodatkowych
- pobór podatku z działów specjalnych
- prowadzenie ewidencji i pobór podatku od środków transportowych
- prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania
- prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w
sprawach indywidualnych z zakresu administracji samorządowej
- prowadzenie kontroli zewnętrznej w zakresie przyjmowania przez sołtysów
wpłat podatkowych
- wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta

Do zadań na stanowisku pracy ds. obsługi kasy Urzędu w referacie finansowym
RFK-K należy:
- prowadzenie kasy Urzędu wg instrukcji kasowej
- sprzedaż znaków skarbowych
- sporządzanie przelewów
- wystawianie czeków i sprzedaż weksli
- wykonywanie innych zadań powierzonych przez Skarbnika i Wójta

Do zadań Referatu inwestycji Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej-
RIOD należy:
1/ planowanie inwestycji
2/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
3/ przygotowywanie i opracowanie wniosków o pozyskiwanie środków
finansowych z zewnątrz na inwestycje gminne
4/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektu
planów zagospodarowania przestrzennego
5/ koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu
oraz wprowadzanie zadań rządowych do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
6/ przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie
odpisów i wyrysów
7/ prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu i wydawanie decyzji w tym zakresie
8/ prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości oraz
numeracji nieruchomości
9/ przygotowania materiałów i dokumentacji niezbędnych do wydawania
decyzji z zakresu ochrony środowiska oraz ich rejestracja i wydawanie, w
tym między innymi;
a/ zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
b/ ochrony środowiska przed odpadami
c/ ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń
d/ ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:
- przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub leśne
- wyłączanie gruntów z produkcji
- rolniczego wykorzystania gruntów
- rekultywacji nieużytków
- ochrony powietrza atmosferycznego
10/ prowadzenie spraw dotyczących;
a/ przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią
b/ sprzedaży i użytkowania wieczystego
c/ rozgraniczenia i podziału gruntów
d/ nasiennictwa
e/ gospodarki wodnej
f/ łowiectwa
g/ zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych
11/ wydawanie zaświadczeń dotyczących przeznaczenia gruntów w planie
zagospodarowania przestrzennego
12/ gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
13/ gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości oraz ewidencja
gruntów gminnych
14/ organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne
15/ ewidencja działalności gospodarczej
16/ zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
17/ ustalenie czasu pracy placówek handlowych i gospodarczych
18/ prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr
kultury
19/ organizowanie współpracy gminy z zagranicą
20/ przygotowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac
studialnych i prognostycznych
21/ rejestracja przedpoborowych i prowadzenie poboru oraz innych czynności
wynikających z przepisów prawa w tym zakresie
22/ prowadzenie akcji kurierskiej
23/ występowanie z wnioskami dotyczącymi rozkładu jazdy środkami
komunikacji publicznej i zezwoleń na prowadzenie przewozu osób
24/ prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
25/ rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
przy pracy i udział w dochodzeniach powypadkowych
26/ gromadzenie, analiza informacji o zasadach działania funduszy krajowych
i zagranicznych, oraz innych źródeł finansowania dla wsparcia kosztów
inwestycji realizowanych przez gminę
27/ prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz internetowej strony
Urzędu Gminy
28/ prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów prawa o
zamówieniach publicznych oraz ich rejestracja
29/ prowadzenie innych spraw na polecenie Wójta Gminy
30/ kierowanie referatem inwestycji, ochrony środowiska i działalności
gospodarczej oraz nadzór nad zatrudnionymi w nim pracownikami
31/ sporządzanie sprawozdań
32/ prowadzenie rozgraniczeń i podziału gruntów

Do zadań na samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjno-kadrowych,
obsługi Rady – Sekretariat (SAO) należy:
- zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi i
Sekretarzowi
- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i
wewnątrz Urzędu
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków
- przygotowywanie pomieszczeń i obsługa w tym protokołowanie spotkań i
zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza
- prenumerata czasopism i dzienników urzędowych
- prowadzenie i koordynacja działań związanych z wyborami prezydenckimi,
do Sejmu i Senatu, samorządowymi i referendami
- nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i ich zakupem oraz
rozdziałem
- przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz
organizowaniem ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie
do poszczególnych pracowników
- prowadzenie księgi wyjść i korespondencji
- prowadzenie archiwum Urzędu
- przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji
- podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem
Sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i komisji
- protokołowanie Sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań komisji i radnych
- prowadzenie rejestru Uchwał, wniosków, zapytań i interpelacji składanych
przez radnych
- pomoc przy organizacji pracy Przewodniczącego Rady
- organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracowników
- przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z
zakresu prawa pracy
- przygotowywanie projektów, planów, urlopów wypoczynkowych
- przygotowanie i wydawanie świadectw pracy
- ewidencja czasu pracy pracowników
- gromadzenie materiałów i informacji o gminie i przygotowywanie
materiałów promujących gminę na zewnątrz
- organizowanie współpracy gminy z organizacjami samorządowymi,
stowarzyszeniami itp. oraz wykonywanie zadań wspólnych wymienionych
w § 13
- wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta

Do zadań na stanowisku pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz
spraw obywatelskich- USC należy:
- prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi
spraw rodzinno-opiekuńczych
- ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość
- przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
- wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy

Do zadań na samodzielnym stanowisku ds. wojskowych, obrony cywilnej,
sytuacji kryzysowych, p. poŜ., dodatków mieszkaniowych- SOC-WK należy
- rejestracja przedpoborowych i przeprowadzenie poboru oraz innych
czynności wynikających z przepisów prawa w tym zakresie
- organizacja akcji kuriersko – posłańczej
- planowanie działalności w zakresie realizacji zadań doradcy cywilnej
- opracowywanie i aktualizowanie przy współpracy z innymi stanowiskami
pracy, planu obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów dotyczących
obrony cywilnej
- przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny lub
sytuacji kryzysowych
- nakładanie obowiązków i świadczeń w ramach powszechnej samoobrony
ludności i sytuacji kryzysowych
- nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie informacji niejawnych
- prowadzenie dokumentacji jednostek OSP z terenu gminy oraz rozliczanie
materiałowe tych jednostek
- realizowanie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i prowadzenie w tym
zakresie obowiązującej dokumentacji
- realizacja zadań z zakresu kultury, sportu i rekreacji
- wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta
- ogólna znajomość zagadnień na sąsiednim samodzielnym stanowisku
pracy ds. zasiłków rodzinnych i alimentacji

Do zadań na samodzielnym stanowisku pracy ds. zasiłków rodzinnych i
alimentacji SZR-A należy:
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyznania świadczeń rodzinnych
oraz wydawanie decyzji
- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem i wystawianie zasiłków
alimentacyjnych
- wykonywanie sprawozdań w tym zakresie
- ogólna znajomość zagadnień na sąsiednim stanowisku pracy SOC-WK

Do zadań na samodzielnym stanowisku pracy ds. obsługi porządkowej Urzędu
należy:
- codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, piwnic w budynku
Urzędu Gminy w Wąpielsku łącznie z wycieraniem kurzu ze sprzętów, biurek
podlewanie kwiatów, odkurzanie, wycieranie podłogi
- mycie szklanek i innych naczyń po spotkaniach, które odbywają się w sali
narad u Wójta , Sekretarza, w sekretariacie
- co najmniej raz w miesiącu mycie okien
- raz na kwartał pranie firan, zasłon i nakryć za określonym wynagrodzeniem
- utrzymywanie w należytym porządku wszystkich ubikacji w budynku Urzędu
- codzienne otwieranie i zamykanie Urzędu
- do stałych obowiązków należy również sprawdzanie czy zostały wyłączone
urządzenia elektryczne
- utrzymywanie porządku na zewnątrz budynku łącznie z odśnieżaniem
- czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo w godz. od 6.30 do 7.30 i od 14.00
do 21.00
- prace należy wykonywać osobiście, nie wolno pod żadnym pozorem
wyręczać się innymi osobami
- w czasie wykonywania obowiązków osoba zatrudniona na stanowisku
sprzątaczki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub
zaginięcie wyposażenia Urzędu oraz za naruszenie przepisów bhp i p. poż
- przestrzeganie zasady, że w budynku Urzędu po godzinach pracy mogą
przebywać tylko osoby które otrzymały zgodę Wójta lub Sekretarza Gminy
- wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Wójta lub Sekretarz

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski (30 października 2006)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 sierpnia 2007, 13:51:42)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (3 sierpnia 2007, 09:17:01)
Zmieniono: dodanie linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8641