Strona główna

Strona główna


Zdjęcie

WITAMY NA PODMIOTOWEJ STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU GMINY WĄPIELSK

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowując stronę Biuletynu staraliśmy się rygorystycznie przestrzegać wymogów i standardów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


Klauzula Informacyjna dot. Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań samorządu gminnego na podstawie szczegółowych przepisów prawa,
3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej,
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, posiada prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby skarżącej naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
6. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym/ warunkiem realizacji wniosku/ warunkiem zawarcia umowy/ inne wynikające z zadań samorządu gminnego,
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Menu przedmiotowe naszej strony obejmuje wszystkie zagadnienia tematyczne, które w świetle art. 6 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku, podlegają udostępnieniu - niezależnie od terminu ich udostępnienia określonego w art. 26 tej ustawy. Dlatego, podczas przeglądania poszczególnych katalogów, działów i zagadnień, mogą Państwo natknąć się na "katalogi chwilowo puste". W takich sytuacjach, szczegółowa informacja, jaka ukaże się z chwilą ich otwarcia, wyjaśni przyczyny takiego stanu rzeczy.

Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na umieszczony poniżej adres:

Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk nr 20
87-337 Wąpielsk

Udostępnienie informacji na wniosek nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.(Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz.68 ).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
Publicznej, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
Pobierz pliki: wniosek (32kB) word

Wójt Gminy Wąpielsk informuje, że w sekretariacie Urzędu Gminy istnieje możliwość wglądu do Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz zbiorów aktów prawa miejscowego. Akty normatywne można drukować w cenie 0,50 zł za arkusz A4.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zmiany do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676), organy samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego.

Elektroniczne zbiory aktów prawnych:

Dziennik Ustaw Oraz Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Informuję, że na terenie budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku, istnieje możliwość bezpłatnego, publicznego dostępu do następujących aktów prawnych:
 – Dziennik Ustaw,
 - Monitor Polski,
 - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 - Aktów Prawa Miejscowego.
Punkt dostępu znajduje się w pokoju nr 29, czynny w dni pracy urzędu w godz. od 8:00 do 14:00.

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Dzierżyński (5 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (5 lipca 2007, 11:22:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (28 stycznia 2019, 09:53:23)
Zmieniono: Usunięcie nekrologu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 330181