WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD STANU CYWILNEGO W WĄPIELSKU


WYKAZ ZADAŃ  
REALIZOWANYCH  PRZEZ  URZĄD STANU CYWILNEGO W WĄPIELSKU

Wójt Dariusz Górski - Kierownik USC
Agnieszka Ciecierska - zastępca Kierownika USC
 
 
    Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: rejestracja stanu cywilnego, działalność ceremonialna w zakresie przyjmowania oświadczeń woli od osób wstępujących w związki małżeńskie, celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin, a w szczególności:
 
1. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. Przyjmowania oświadczeń o:
2.1  wstąpieniu w związek małżeński,
2.2  braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
2.3 wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
2.4 powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
2.5 uznaniu dziecka,
2.6 nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
2.7 pochodzeniu dziecka,
2.8 zmianie imion dziecka zgodnie, z art. 51 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego.
2.9 wpisanie do aktu urodzenia nazwiska i imienia ojca w trybie art. 42 ust. 2 i art. 86 prawa o aktach stanu cywilnego,
3. Powiadamianie Sądu Opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.
4. Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów
5.   Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o orzeczenia sądowe oraz decyzje administracyjne.
6.    Udzielanie odmowy przyjęcia dla dziecka więcej niż dwóch imion, bądź imion ośmieszających lub uwłaczających godności człowieka.
7.   Nadawanie dziecku imienia, jeżeli rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka.
8.    Sporządzanie aktów zgonu na podstawie zgłoszeń.
9.     Rejestrowane związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w księgach stanu cywilnego
10. Organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin.
11. Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
12. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.
13. Wydawanie z akt stanu cywilnego:
13.1 odpisów zupełnych i skróconych,
13.2 zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku
13.3 zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi
14. Wydawanie decyzji administracyjnych w tym dotyczących:
14.1 transkrypcji atu stanu cywilnego,
14.2 uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
14.3 sprostowania aktu stanu cywilnego,
14.4 odtworzenia treści aktu stanu cywilnego
14.5 zmian imion i nazwisk
15. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego - właściwe zabezpieczenie i przechowywanie ksiąg stanu cywilnego.

Karty spraw USC (194kB) word

metryczka


Wytworzył: Beata Gabryszewska- Kierownik USC (1 sierpnia 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 sierpnia 2014, 13:23:56)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (16 sierpnia 2021, 10:14:08)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8636