Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie druku kart do głosowania


Uchwała Nr 6
Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie druku kart do głosowania
Na podstawie art. 113 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, póz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, póz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 113 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wąpielsku uchwala, co następuje :
1.  Dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wąpielsku zarządza się wydrukowanie kart do głosowania dla okręgu wyborczego Nr 7, zgodnych z wzorem określonym w załączniku Nr l Uchwały PKW z dnia 2 października 2006 r.
2.  Wójt Gminy określi, na podstawie rejestru wyborców, nakład druku kart.
Uchwałę z wzorem kart przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.


Uchwała Nr 6 (169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Wyborcza (22 maja 2012)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 maja 2012, 10:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1698