Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego


Uchwała Nr 4
Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego
Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, póz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, póz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 113 z późn. zm.), Gminna Komisja Wyborcza w Wąpielsku dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 7 uchwala, co następuje:
l. Listy kandydatów na radnego zgłoszone przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 7, otrzymują następujące numery:
1)  Lista nr  2–  KWW ANDRZEJ BYTNER
2) Lista nr 2 – KWW PRZYJAZNA WIEŚ
2. Nadane numery listy kandydatów na radnego umieszcza się w obwieszczeniu zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
3. Informację o przyznanym numerze liście kandydatów podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 4 (215kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Wyborcza (22 maja 2012)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 maja 2012, 10:18:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1747