Uchwała nr XLVIII/259/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 grudnia 2017zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Uchwała nr XLVIII/259/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2017


zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zmienionej:
       Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 stycznia 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXV/174/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2017 r.  
       Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20.marca.2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29.marca.2017 r. 
       Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 czerwca 2017 r.
       Uchwałą Nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2017 r.
       Uchwałą Nr XLI/222/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 36A/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2017 r.
      Uchwałą Nr XLIII/229/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r
      Zarządzeniem  Nr 49/2017 Wójta Gminy Wąpielsk  z dnia 11 września  2017 r
      Uchwałą Nr XLIV/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r.
      Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2017 r.
      Uchwałą Nr 244/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia  27 października 2017 r.
      Zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 października 2017 r.
      Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 listopada 2017 r.
      Uchwałą Nr XLVI/255/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r.
      Uchwałą Nr XLVII/257/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2017 r.
      Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2017 r.
      Zarządzeniem Nr 75/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1.  § 1. otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości  19.057.369,21 zł 
z tego:
            -dochody  bieżące w kwocie  17.323.260,71 zł,
            -dochody majątkowe w kwocie 1.734.108,50 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
            § 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 22.182.951,88  zł z tego:
            -wydatki bieżące w kwocie 16.098.895,81 zł,
            -wydatki majątkowe w kwocie 6.084.056,07 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej  "Zadania inwestycyjne w 2017 roku" zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. §2.2 otrzymuje brzmienie:
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 705.546,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4. §3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.125.582,67 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:
- kredyty, pożyczki bankowe w kwocie 2.462.043,87 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie  464.069,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 199.469,80 zł
5. §4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.395.706,67  zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 270 124,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6.    Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej „ Plan finansowy rachunków dochodów własnych na 2017 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
 8. §12 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.425.582,67 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.125.582,67 zł,
9. §14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.125.582,67 zł.
10. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.
§2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.
§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 372.845,86 zł.
 
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 23.000,00 złz przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
 
Plan dochodów  w zakresie dochodów bieżących został urealniony do wysokości otrzymanych wpływów do budżetu Gminy Wąpielsk.
 
Zmiany planu dochodów majątkowych wynikają z:
-  rozdział 75095§2007 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 37.899,00 zł dotyczącej  realizacji zadania pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, a sam program Rewitalizacji Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023 uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Gminy w 2018 r.
- rozdział 80101§6257 -nie otrzymania środków w wysokości 351.998,12 zł w ramach RPO działanie 3.2 nazwa projektu Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. Wniosek o płatność został złożony, oczekuje na rozpatrzenie.
- rozdział 90095- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.600,00 zł w związku z rozliczeniem zadania „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.”
Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.132.900,00 zł.
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
Zmniejszenia planu wydatków dokonano w zakresie wydatków inwestycyjnych. Wynika ono z rozliczenia końcowego zrealizowanych w 2017 r. inwestycji.
Ponadto przeniesiono do realizacji w 2018 r. inwestycję pn. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wąpielsk" (przetarg na realizację inwestycji  zostanie ogłoszony w 2018 r.). Do realizacji w 2018 r. przeniesiono również inwestycję pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk” z uwagi na fakt, iż przesunięto ocenę formalną złożonego wniosku na styczeń 2018r.
Na podstawie pisma kierownika GOPS dokonano przesunięcia środków w ramach rozdziału 85501, 85504, 85502.

Uchwała nr XLVIII/259/17 (3747kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2018, 08:10:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86