Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w zakresie: Części nr 1 zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990, Części nr 2 zamówienia - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, długość 3,447 km

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.8.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 października 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)