Uchwała nr X.61.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 maja 2019w sprawie zasad korzystania z gminnych świetlic wiejskich w Gminie WąpielskNa podstawie art. 40, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Uchwała nr X.61.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 maja 2019


w sprawie zasad korzystania z gminnych świetlic wiejskich w Gminie Wąpielsk

Na podstawie art. 40, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)


Rada Gminy Wąpielsk  uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin świetlic wiejskich w Gminie Wąpielsk.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
Tomasz Czajkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 czerwca 2019, 09:50:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110