zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/6/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 sierpnia 2011  09:50
wynik postępowania: Część I Zamówienia Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art 93 ust l pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) unieważnia się w części I ogłoszony w dniu 22 lipca 2011 r. przetarg nieograniczony dotyczący postępowania pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej na I część postępowania przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Część II Zamówienia Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w części II postępowania pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert – 83,8 punkty (cena łączna oferty – 60 punktów, wysokość sumy ubezpieczenia – 10 punktów, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 13,8 punktów). Cena oferty wynosi 29 485,60 zł brutto. W części II przedmiotowego postępowania uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń – 83,8 punkty. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z uwagi iż złożono tylko jedną ofertę, może być zawarta na podstawie art. 94 ust 2 ust 1a PZP przed upływem terminów zawartych w ust 1 przytoczonego artykułu. 
Wąpielsk: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 212480 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.10.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT I
V.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 85
2 - zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: - zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
- zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem,
- zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji;
- korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;- zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 09:50, miejsce: Urzędzie Gminy w Wąpielsku, pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (84kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki (439kB) pdf
Załącznik nr 4 – Wykaz majątku (68kB) pdf
Wynik postępowania (31kB) word


Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”, Urzędu Gminy Wąpielsk.
 
 
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
            Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”, Urzędu Gminy Wąpielsk, wpłynęły zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
            Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:
 
Pytanie nr 1
Czy Gmina posiada służby (pracowników) odpowiedzialnych za nadzór nad drogami?. 
 
Odpowiedź 1: Nadzór nad drogami w imieniu gminy Wąpielsk prowadzi Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
 
Pytanie nr 2
Czy Gmina posiada mapę dróg o nawierzchni utwardzonej z podaniem kilometrażu w zapisie np,: E234, km 200+300 do 200+900?
 
Odpowiedź 2: Gmina posiada taką mapę.
 
Pytanie nr 3
Czy Gmina posiada mapę dróg o nawierzchni nieutwardzonej z podaniem kilometrażu?
 
Odpowiedź 3: Gmina posiada taką mapę.
 
Pytanie nr 4
Czy Gmina posiada regulamin utrzymania stanu technicznego nawierzchni, oznakowania itp?
 
Odpowiedź 4: Gmina nie posiada takiego regulaminu.
 
Pytanie nr 5
Czy Gmina prowadzi rejestr zgłoszeń o uszkodzeniach nawierzchni i/lub oznakowania?
 
Odpowiedź 5: Gmina nie prowadzi takiego rejestru.
 
Pytanie nr 6
W jaki sposób i w jakim Czasie służby Gminy dokonują oznakowania niemożliwych do usunięcia z powodów atmosferycznych uszkodzeń nawierzchni, które zostały zgłoszone?
 
Odpowiedź 6: Gmina usuwa uszkodzenia nawierzchni niezwłocznie. W czasie pomiędzy zlokalizowaniem uszkodzenia a jego naprawą oznakowuje miejsca uszkodzenia znakami ostrzegawczymi oraz taśmą drogową ostrzegawczą.
 
Pytanie nr 7
Czy Gmina posiada wydzielony budżet na utrzymanie zimowe i letnie dróg?
 
Odpowiedź 7: Gmina posiada wydzielony budżet na utrzymanie zimowe i letnie dróg.
 
Pytanie nr 8
Kto jest odpowiedzialny w Gminie za utrzymanie zimowe i letnie dróg? (czy są to wyznaczone własne służby, czy są podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu)?
 
Odpowiedź 8: Za utrzymanie zimowe i letnie dróg w imieniu gminy Wąpielsk odpowiedzialny jest Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
 
Pytanie nr 9
Czy Gmina posiada specjalny budżet na zdarzenia nadzwyczajne wymagające remontu dróg?
 
Odpowiedź 9: Gmina nie posiada specjalnego budżetu na zdarzenia nadzwyczajne wymagające remontu dróg?
 
Pytanie nr 10
Czy Gmina znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią?
 
Odpowiedź 10: Gmina nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią?
 
Pytanie nr 11
Czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996r?
 
Odpowiedź 11: Ubezpieczone mienie nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią po 1996 r.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 lipca 2011, 12:48:49)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (3 sierpnia 2011, 13:30:12)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1942