zamówienie na:

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk – Etap II

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/1/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 marca 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk – Etap II” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy AWAS – SYSTEMY Sp. z o. o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 962 412,09 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. AWAS – SYSTEMY Sp. z o. o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa – 100 punktów. 2. Firma Wielobranżowa „LEDA” Sp. z o. o., ul. Rawska 66, 96-100 Skierniewice – 96,38 punktów 3. Zakład Geologiczno – Wiertniczy i Wodno – Kanalizacyjny „KEMPEX”, ul. Wigury 4, 87-330 Jabłonowo Pomorskie – 51,70 punktów 4. WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Zbigniew Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek – 88,57 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2011-03-24.  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk - Etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk - Etap II. o następującym zakresie rzeczowym budowa 114 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie niżej wymienionych wsi:
Radziki Duże - 34 szt.
Długie - 45 szt.
Kiełpiny - 23 szt.
Ruszkowo - 12 szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 9 marca 2011 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100 złotych)
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem lub posiada wymagane koncesje, zezwolenia lub licencje

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym min. 80 szt. (w ramach jednego zamówienia) w czasie nie dłuższym niż 6 m-cy, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, tj: - koparko-spycharka na podwoziu ciągnikowym o pojemności min. 0,15 m3 - min 2 szt., - żuraw samochodowy min. 4 t - min. 1 szt., - ciągnik kołowy z przyczepą - min. 1 szt., - samochód samowyładowczy 5 t - min. 1 szt.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: a) dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa (wymagana min. 1 osoba z 5 letnim doświadczeniem z uprawnieniami budowlanymi),

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek w wysokości min. 1 000 000,00 zł, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na min. 1 000 000,00 zł,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) dowód wniesienia wadium;
2) zaakceptowany bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty jedynie w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, danych rejestrowych wykonawcy oraz ustanowionych pełnomocników stron (kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego). Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności: 1) działanie siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (2007kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (306kB) pdf
Załącznik nr 1 - Druk „Formularz oferty”. (44kB) word
Załącznik nr 2 – Druk „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” (56kB) word
Załącznik nr 3 – Druk „Wykaz wykonanych robót budowlanych” (42kB) word
Załącznik nr 4 – Druk „Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń” (39kB) word
Załącznik nr 5 – Druk „Wykaz osób” (43kB) word
Załącznik nr 6 – Wzór „Kosztorys ofertowy uproszczony” (46kB) pdf
Załącznik nr 7 – Druk „Łączne zestawienie kosztów do ustalenia ceny umownej” (45kB) word
Załącznik nr 8 – Wzór umowy (147kB) word
Załącznik nr 8a – Wzór harmonogramu finansowo-rzeczowego operacji. (11kB) excel
Załącznik nr 9 – Wzór zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji. (55kB) word
Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia o udzieleniu 5 letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. (13kB) word
Załącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna – lokalizacja poszczególnych oczyszczalni.
Załącznik nr 12 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. (204kB) pdf
Załącznik nr 13 - Przedmiar robót (1128kB) pdf
Załącznik nr 14 - Kosztorys ślepy. (3161kB) pdf
wynik postępowania (281kB) pdf

Zapytanie nr 1

1.   Czy w związku z następującymi zapisami Prawa Ochrony środowiska:

1. Art 7.1 Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków jego zanieczyszczenia
2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu
zanieczyszczeniu.
Art. 146.1 Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do zapewnienia ich
prawidłowej eksploatacji.
Art 147.1 Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, są
obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji.

  w okresie po oddaniu do eksploatacji oczyszczalni, Gmina wymagać będzie od wykonawcy okresowego pobierania i analizy próbek ścieków, weryfikujących stopień oczyszczenia ścieków, w celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni i przestrzegania przepisów ochrony środowiska?

2    Czy zgodnie z obowiązującymi europejskimi i krajowymi przepisami odnośnie certyfikacji wyrobów budowlanych o szczególnym znaczeniu (Normy zharmonizowane) i obwieszczeniem Prezesa PKN z dnia 2 sierpnia 2007 Monitor Polski nr 55 poz. 625 pozycja 24 na stronie 2070 urządzenia dostarczane przez wykonawcę mają spełniać normę PN EN 12566-3 + A1:2009?

3.   Prosimy o podanie zestawienia przydomowych oczyszczalni w zależności od ilości RLM dla
poszczególnych gospodarstw.
 
4.   Czy gwarancja udzielana na urządzenia oczyszczalni ścieków ma obejmować jakość oczyszczania ścieków?

5.   Co jaki okres czasu wykonawcą mą przedstawiać Zamawiającemu wyniki badań ścieków, potwierdzających jakość oczyszczania?

6.   Jaki procent zainstalowanych oczyszczalni ma być objęty badaniami ścieków oczyszczonych?

7     Czy coroczny serwis gwarancyjny będzie się odbywał w sposób płatny czy bezpłatny?

Odpowiedź na pytanie nr 1

1. Gmina nie będzie wymagać od wykonawcy okresowego pobierania i analizy próbek ścieków, weryfikujących stopień oczyszczenia ścieków.

2. Urządzenia dostarczane przez wykonawcę mają spełniać wszystkie normy z zakresu PN EN 12566. Urządzenia muszą być dopuszczone do użytkowania na Polski i Unii Europejskiej.

3. Wszystkie niezbędne do opracowania oferty informacje, w tym RLM, są zawarte w kosztorysie ślepym i projektach indywidualnych opracowanych na podstawie ilości mieszkańców i zapotrzebowania na oczyszczanie.

4. Nie. Po stronie wykonawcy leży prawidłowe zamontowanie sprawnego urządzenia. Za ich prawidłową eksploatację odpowiadają użytkownicy urządzeń.

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do badania ścieków oczyszczonych.

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do badania ścieków oczyszczonych.

7. Udział w przeglądach wykonawca będzie brał na własny koszt.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 lutego 2011, 12:40:44)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (15 marca 2011, 09:11:43)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1418