zamówienie na:

Budowa drogi gminnej Radziki Duże – Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIOD 3410-4/10
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa drogi gminnej Radziki Duże – Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 597 678,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Konsorcjum Spółek: POL-DRÓG Toruń Sp. z o. o., ul. Ceramiczna 6e, 87-100 Toruń; POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o. o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk – 91,28 punktów. 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława 3 – 100 punktów. 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych „DROBUD” Spółka Jawna, ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża – 98,29 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2010-06-27.  
  Budowa drogi gminnej Radziki Duże - Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784
Numer ogłoszenia: 146590 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej Radziki Duże - Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. ROBOTY ZIEMNE 1 Roboty pomiarowe - 2,057 km 2. Wykonanie koryta z przemieszczeniem gruntu na odkład 2.1. Pod poszerzenie podbudowy pomocniczej z pospółki stabilizowanej mechanicznie, głębokość10 cm (853+114)x0,6x2 = 1161 m2 2.2. Na korekcie łuku poziomego od km 2+580 do km 2+670 - 90 m, głębokość 10 cm 90x5,2 = 468 m2 2.3. Zebranie warstwy pospółki na istniejących łukach w km 2+580 - 2+670, grubość 15 cm 90x4,5 = 405 m2 3. Odtworzenie rowów przydrożnych - trójkątnych. Grunt na odkład. 2057x2x1,1x0,615:2 = 1392 m3 4. Uformowanie korony drogi - nasypy 4.1. Wg bilansu z przekroju normalnego 2057x0,796 = 1638 m3 4.2. Na korekcie łuku poziomego 90x(0,75+1,1):2x0,35x2 = 58,3 m3 Bilans robót ziemnych: Nasypy: 1638+58,3+405x 0,4 = 1858,3 m3 Wykopy: 1161x0,1+468x0,1+405x0,15+1392 = 1615,7 m3 4.3.Dowiezienie brakującego gruntu 1858,3-1615,7 = 242,6 m3
II. PODBUDOWA 1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod podbudowę pomocniczą 1161+468 = 1629 m2 2. Wykonanie warstwy odcinającej z piasku na korekcie łuku poziomego, warstwa grubości 10 cm - 468 m2 3. Wykonanie podbudowy pomocniczej z pospółki stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm 1161+468 = 1629 m2 4. Profilowanie i zagęszczenie podbudowy pomocniczej na całej szerokości - obmiar jak w podbudowie zasadniczej - 10728 m2 5. Wykonanie podbudowy zasadniczej z pospółki stabilizowanej cementem, warstwa grubości 14 cm 2057x5,2+(16,2x16,2 - 3,14x82):4x2 = 10728 m2
III. NAWIERZCHNIA 1.Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o fakcji 12/16 mm - 10728 m2 2.Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcji 8/12 mm - 10728 m2
IV.SKRZYŻOWANIA I ZJAZDY 1. Zjazdy 2.1. Lokalizacja zjazdów - podana na planie sytuacyjno-wysokościowym - zjazdy do posesji - 11 sztuk - zjazdy na pola - 11 sztuk Razem - 11+11 = 22 sztuki 2.2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa grubości średnio 15 cm (7+5):2x3 = 18 m2 18x22 = 396 m2 2.3. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia - emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 12/16 mm - 396 m2 - emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 8/12 mm - 396 m2
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1. Pobocza na zjazdach (grunt z dokopu przy drodze) 22x2,5x2x0,7x0,3 = 23,1 m3 2. Plantowanie powierzchni poboczy i skarp 2.1. Droga 2057 - 22x5 = 1947 m 1947x(0,75+0,75)x2 = 5841 m2 2.2. Zjazdy 22x(0,5+0,5)x2,5x2 = 110 m2 Razem - 5841+110 = 5951 m2
VI. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 14 czerwca 2010r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy i 00 100 złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, - kwotę gwarancji, - termin ważności gwarancji, - zobowiązanie gwaranta do: bezzwłocznego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 1) Wykonawca wycofał swoją ofertę po upływie terminu składania ofert. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w w Ustawy, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 3) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - stwierdzenie, że gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwracalna. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim Oddział Radziki Duże Nr 45 9496 0008 0056 5394 2000 0010 z dopiskiem wadium-przetarg - Budowa drogi gminnej Radziki Duże - Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: - upłynął termin związania ofertą; - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; - który został wykluczony z postępowania; - którego oferta została odrzucona. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku posiada wymagane koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli odrębne przepisy wymagają takich dokumentów
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w specjalności drogowej lub równoważne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa (wymagana min. 1 osoba z 5 letnim doświadczeniem z uprawnieniami budowlanymi),
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek w wysokości min. 400.000,00 zł, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na min. 400.000,00 zł,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) dowód wniesienia wadium; 2) zaakceptowany bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV:
PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty jedynie w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, danych rejestrowych wykonawcy oraz ustanowionych pełnomocników stron (kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego). Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności: 1) działanie siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (73kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1014kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Druk „Formularz oferty”. (40kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ – Druk „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” (40kB) pdf
Załącznik nr 3 – Druk „Wykaz wykonanych robót budowlanych” (26kB) pdf
Załącznik nr 4 – Druk „Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń” (27kB) pdf
Załącznik nr 5 – Druk „Wykaz osób” (28kB) pdf
Załącznik nr 6 - Wzór zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji (41kB) pdf
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o udzieleniu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (31kB) pdf
Załącznik nr 8 – Wzór umowy (120kB) pdf
Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna (3086kB) rar
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. (1423kB) pdf
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (18kB) pdf
Załącznik nr 12 - Kosztorys ślepy (30kB) pdf
Wynik postępowania (299kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (27 maja 2010, 13:24:27)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (17 czerwca 2010, 14:27:20)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1149