zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w miejscowości Radziki Duże

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 11.300,00
termin składania ofert: 2 września 2009  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 02 września 2009 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego „E" wraz z udziałem w gruncie położonym w budynku wielorodzinnym, 2) działka nr 321/11 o pow. 0,1440 ha, KW 26186 położona we wsi Radzki Duże, 2) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- l, niedopuszczonych - 0, 3) cena wywoławcza lokalu - 11.300,00 zł, cena osiągnięta w przetargu - 11.413,00 zł, 4) osoba która wygrała przetarg: Malinowski Dariusz i ż. Grażyna. Informację niniejszą podaj e się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. do dnia 09 września 2009 r.  WÓJT GMINY WĄPIELSK

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w miejscowości Radziki Duże .

Nr działki
Powierzchnia w ha
KW
Opis lokalu
Udział w działce gruntu
Cena wywoławcza
Wadium w zł
321/11
0,1440
26186
Lokal mieszkalny "E" o pow. użytkowej 48,20 m2 w tym: pokój - 25,70 m2, kuchnia - 17,20 m2, wiatriłap - 5,30 m2 oraz pomieszczenie w wolnostojącym budynku gospodarczym o pow. 8,00 m2
5620/28450
11300,00 zł
1130,00 zł
     

Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2009 roku o godz. 10 -tej w sali nr 31
Urzędu Gminy Wąpielsk.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wniosą wadium w formie
gotówki ,w wysokości 1.130,00 zł najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2009 roku do godz.1300
w kasie Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Minimalne postąpienie wynosi l % ceny wywoławczej,z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji
przetargowej:
-dowód wpłaty wadium,
-dowodu tożsamości -w przypadku osób fizycznych ,
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnych ,a podlegających rejestracji -aktualnego wypisu z rejestru,właściwych
pełnomocnictw,dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po zakończeniu
przetargu,zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika,który wygrał przetarg od
zawarcia umowy notarialnej .
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji,Ochrony Środowiska i
Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 6.

Ogłoszenie (301kB) pdf
Wynik postępowania (144kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 lipca 2009, 11:39:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (18 września 2009, 09:30:12)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1528