zamówienie na:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.4.2020.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 11 maja 2020  15:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 


Zapytanie ofertowe
 
1. Zamawiający:
                                                         Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
NIP 892-148-26-82
 
 
Zaprasza
 Wykonawców do złożenia oferty na zadanie:
 
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Wąpielsk”

w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   
 
Wąpielsk, dnia 29.04.2020 r. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
NIP 892-148-26-82
tel. 56 493-83-21 faks. 56 493-83-22
 
I.                    Tryb udzielenia zamówienia publicznego.
1.                   Zapytanie ofertowe.
2.                   Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP.
II.                   Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienie obejmuje swoim zakresem odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej czarnej, folii rolniczej białej, siatek, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru gminy Wąpielsk, zgodnie z poniższą specyfikacją:
KOD CPV:
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90500000-2 Usługi związane z opadami
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
 
Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1)            ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, ważenie będzie odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego;
2)            załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;
3)            transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia;
4)            rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.
Rolnicy z terenu Gminy Wąpielsk dostarczą odpady we wskazane miejsce na terenie gminy przez Zamawiającego. Zamawiający w miejscu zbiórki posiada wagę o ładowności 30 t.
Kod odbioru odpadów: 02 01 04.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie zgłoszeń rolników:
L.p. Nazwa odpadu Ilość szacunkowa /Mg/ 1 folia rolnicza czarna, czarno-biała 33,765 2 folia rolnicza biała 19,725 3 siatka i sznurki do owijania balotów 14,205 4 opakowania po nawozach 9,435 5 opakowania typu big bag 14,710                                                                                    RAZEM 91,84

 
WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca zobowiązany jest:
1)            Spisać z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokół odbioru odpadów: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz  przekaże Zamawiającemu.
2)            Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),
4) przekazać Zamawiającemu wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, wraz z ich zbiorczym zestawieniem
3)            Do wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa; do przekazania zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzającym właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:
a)            oryginałów  kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających recykling lub zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku.
4)            Po wykonaniu zadania do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania zawierającego: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag.
6)            Po wykonaniu zadania do złożenia oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od rolników, którzy dostarczają odpady.
Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
 
Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.
Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego na podstawie ilości odebranych odpadów z działalności rolniczej, pomnożonej przez cenę jednostkową leżącą po stronie Zamawiającego. W przypadku, jeżeli koszt wykonania zadania (w rozbiciu na poszczególne frakcje odpadów) przekracza kwotę 500 zł/1 Mg, należy wyodrębnić koszt leżący po Stronie Zamawiającego (nie większy niżeli 500 zł brutto za 1 Mg odpadów) – wartość zobowiązań leżących po stronie Zamawiającego oraz po Stronie Wytwórcy odpadów (rolnika).
Faktura wystawiona na Zamawiającego, w poszczególnych frakcjach odpadów nie może przekraczać równowartości kwoty 500 zł brutto za 1 Mg odpadów. Pozostałe koszty (powyżej tej kwoty) zostają pokryte przez wytwórcę odpadów (rolnika), na którego należy wystawić fakturę (lub inny równoważny dokument). Koszt usunięcia odpadów powyżej tej kwoty zostaje pokryty przez wytwórcę odpadu.
Dla potrzeb niniejszego zapytania, koszt jednostkowy należy podać w wielkości całkowitej, tj. ogólny koszt usunięcia poszczególnych partii odpadów (łączny koszt po stronie Zamawiającego i wytwórcy odpadów).
 
III.                 Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia:  do 30 czerwca 2020 r.
IV.                 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1.                   Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: Patryk Łaszewski – Inspektor Referatu Infrastruktury tel. (56) 493-83-21, e-mail: p.laszewski@wapielsk.pl
2.                   W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazywać będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( p.laszewski@wapielsk.pl)
V.                  Termin związania ofertą.
1.                   Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 14 dni.
VI.                 Opis sposobu przygotowania oferty.
1.                   Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
VII.               Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.                   Ofertę należy złożyć do dnia 11 maja 2020r.
2.                   Oferta powinna być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.laszewski@wapielsk.pl
VIII.              Kryteria oceny ofert
1.                   Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
                Cena ofertowa – 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (brutto) obejmującą realizację całości zamówienia objętego zamówieniem publicznym. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
2.            Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IX. Zamawiający zastrzega sobie:
1)            Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru Wykonawcy – zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
2)            Prawo zawarcia umowy tylko w przypadku przyznania środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3)            Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie
 
X . INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem  danych osobowych Pani/Pana jest Wójt Gminy  Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk, tel.: (56) 493 83 21, fax: (56) 493 83 22, e-mail: ug@wapielsk.pl
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Wąpielsk”;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:
−        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
−        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Wynik postępowania. (279kB) pdf
Zapytanie (1952kB) pdf
Załącznik (199kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 kwietnia 2020, 11:07:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (25 maja 2020, 07:14:59)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 178