zamówienie na:

Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 01 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

zamawiający: Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 8 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwoź w Gminie Wąpielsk od 01 lutego 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta Firmy „Usługi Transportowe „TRANS - ZAR\" Andrzej Zarzyński, Giżynek 43 została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi: 4,23 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu, 156.591,82 zł. brutto za okres objęty umową (do 195 dni). W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy uzyskując następującą punktację: 1. Usługi Transportowe „TRANS-ZAR\" Andrzej Zarzyński, Giżynek 43, 87-517 Brzuze - 100 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. ul. Podgórna 66 a 87-300 Brodnica - 90,19 

Wąpielsk, dnia 19 grudnia 2008 r.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 o wartości powyżej 14 000 EURO którego przedmiotem jest  usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół
i ich odwóz w Gminie Wąpielsk
od 01 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

l.Zamawiający:
Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
87-337 Wąpielsk
tel. 0564938381 fax. 0564938322
osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Janusz Krajnik
 
2.Przedmiot postępowania :
Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 01 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 
3.Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO.
 
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5.Termin realizacji zamówienia: od 01 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 
6.Kwota wadium: nie przewiduje się.
 
7.Warunki uczestnictwa :
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
8.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100%
 
9.Warunki uzyskania dokumentów zamówienia :
W siedzibie Zamawiającego - codziennie w godz. 8-14. pokój nr 25
na stronie internetowej zamawiającego: www.wapielsk.republika.pl
 
10.Termin i miejsce składania ofert.
Do 08 stycznia 2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 25.
 
 11.Termin i miejsce otwarcia ofert.
  08 stycznia 2009 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 31.
12. Język w którym można sporządzić ofertę : PL.
 
13.Termin związania ofertą - 30 dni.
 
 
                                                                                                              Podpisał
                                                                                  Janusz Krajnik
                                                                                  Kierownik ZAS w Wąpielsku

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 grudnia 2008, 13:45:42)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (9 stycznia 2009, 13:06:48)
Zmieniono: Dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144