Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni będących własnością Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk 20
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.19.2018.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 17 września 2018  15:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 
Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
NIP 892-148-26-82

zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
„ Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni będących własnością Gminy Wąpielsk”

  Przedmiot zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego do kotłowni:
1)  w bloku 18-rodzinnym w Wąpielsku,  w ilości 12 ton. w workach big bag, wyposażonych w dolny rękaw spustowy.
2) w Szkole Podstawowej w Długiem w ilości  12  ton. Pellet  należy dostarczyć w workach 15 lub 20 kg na ofoliowanych  paletach.
3) w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym w ilości  12  ton. Pellet  należy dostarczyć w workach 15 lub 20 kg na ofoliowanych  paletach.
4) w Szkole Podstawowej w Wąpielsku w ilości  6  ton. Pellet  należy dostarczyć w workach big bag, wyposażonych w dolny rękaw spustowy.

II. Minimalne parametry dostarczanego pelletu.
Wymagania dotyczące materiału opałowego– pellet 6-8 mm – według normy jakościowej  DIN PLUS (EN 14961-2:2011-09) wyższej lub równoważnej – kaloryczność nie mniejsza niż 19,00 MJ/kg – zawartość popiołu <0,5% – wilgotność <5%. Wykonawca do każdej partii dostarczonego pelletu  dołączy atest – certyfikat DIN PLUS producenta , oraz dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu.

III. Dostawy.
Rozładunku z samochodu ciężarowego Zamawiający dokonuje we własnym zakresie. Dostawa pelletu do miejsca rozładunku nie może być później niż do godz. 10:00.
Czas dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni od złożenia zamówienia mailem lub telefonicznie przez Zamawiającego.

3. Płatności:
Zamawiający zapłaci za dostarczony pellet na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę  faktury VAT. Termin zapłaty  30 dni.

4. Termin związania z ofertą:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 14 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
Zamawiający może także zażądać próbek pelletu celem sprawdzenia jego jakości.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z zamówienia .

6. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Patryk Łaszewski, pokój nr 16, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: p.laszewski@wapielsk.pl

 7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać do dnia 17 września 2018r.  osobiście, w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 7 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą lub przekazać drogą elektroniczną na adres ug@wapielsk.pl lub faxem na nr 56 49 383 22.

  8. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Certyfikat oferowanego pelletu
   9. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.
 
 
10 . INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem  danych osobowych Pani/Pana jest Wójt Gminy  Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk, tel.: (56) 493 83 21, fax: (56) 493 83 22, e-mail: ug@wapielsk.pl
 
•          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa w ramach projektu pn.  Opracowanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych
dla zadania „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk ”;
•          odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
•          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•          obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
•          w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•          posiada Pani/Pan:
−          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
−          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•          nie przysługuje Pani/Panu:
−          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wynik postępowania (434kB) pdf
Zapytanie ofertowe (1342kB) pdf
Formularz ofertowy (33kB) word

Odpowiada za treść: -
Opublikował: Jacek Żywocki (11 września 2018, 15:51:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (4 października 2018, 08:02:39)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 208

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij