zamówienie na:

Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI 271/12/17 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 października 2017  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk.” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Petra Energia Sp. z o. o., ul. Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 83 517,00 zł brutto.  

Wszyscy wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE
RI 271/12/17 MR
1. Zamawiający;                        Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk.
2. Przedmiot zamówienia:
Inwestycja polega na montażu 10 lamp hybrydowych przy drogach na terenie Gminy Wąpielsk.
Lampy zlokalizowane zostaną na następujących działkach: 16, 61, 151/2 i 173/4 w obrębie Kiełpiny; 65 i 166/2 w obrębie Długie I; 225 w obrębie Radziki Małe; 628/4 w obrębie Radziki Duże; 60 w obrębie Półwiesk Mały oraz 31 w obrębie Ruszkowo.
Dokładną lokalizacje lamp wyłoniony wykonawca otrzyma przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania. Na wybraną lokalizację zostało złożone zgłoszenie zamiaru budowy do Starosty Rypińskiego. Wykonawca zobowiązany jest do montażu lamp zgodnie ze złożonym zgłoszeniem. Koszty związane z odmiennym od zgłoszenia zamontowaniem lamp ponosi wykonawca. Dokładne miejsce usytuowania lampy zostanie wskazane przez pracownika Urzędu Gminy w Wąpielsku przed montażem lamp.

  Charakterystyka lampy:
- lampa hybrydowa zasilana wyłącznie energią odnawialną solarno – wiatrową
- słup o wysokości co najmniej 8 m wykonany ze stali cynkowej w zestawie z fundamentem
- wysięgnik pod oprawę LED min. 1,2 m
- moduły fotowoltaiczne  2 X min. 250W
- akumulatory żelowe 2 X min. 120Ah, posadowione w skrzyni hermetycznej w gruncie
- kontroler ładowania sterowany pilotem
- oprawa led o mocy min 40 W IP66 6057(lm)
- turbina wiatrowa o mocy min 300W
- autonomia w warunkach niekorzystnych min 4 dni.
Do wykonawcy należy także zabezpieczenie placu budowy, wykonanie robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie terenu, doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb montażu.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawa ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. Zm
Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W tym względzie Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi uprawnienia własne w zakresie sposobu gospodarowania odpadami lub podmiotu, z którym ma zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie sposobu gospodarowania odpadami.
            Wszelkie uwagi Wykonawca winien złożyć przed złożeniem oferty.
Zadanie zostanie uznane za wykonane na podstawie protokołu odbioru inwestycji podpisanego przez przedstawiciela wykonawcy, zamawiającego oraz inspektora nadzoru powołanego przez zamawiającego.
Na zamontowane urządzenia wykonawca udzieli gwarancji producenta urządzeń oraz gwarancji na montaż zgodnie z gwarancją producenta urządzeń.
3.   Termin realizacji zamówienia:
Do 15 listopada 2017 r.
4.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.
5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 29, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl
8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk.” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 6 października 2017 r. do godz. 14:00
10. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony formularz cenowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Kartę katalogową oferowanej lampy.
Po wykonaniu zadania wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć certyfikaty, deklaracje zgodności,  schemat instalacji elektrycznej oraz karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.
11. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Wynik postępowania (124kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (771kB) pdf
Formularz oferty (26kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 września 2017, 13:55:32)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (15 grudnia 2017, 08:21:45)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 451