zamówienie na:

Dostawę urn wyborczych dla Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: SE.502.1.2016
wartość: -
termin składania ofert: 26 września 2016  13:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

SE.502.1.2016

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Wąpielsk zaprasza do złożenia ofert na Dostawę urn wyborczych dla Gminy Wąpielsk.

Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
Tel. 56 49 383 21
e-mail: ug@wapielsk.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 urn wyborczych dla Gminy Wąpielsk.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego:
- 6 sztuk urn wyborczych, dla obwodów powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- 2 sztuk urn wyborczych, dla obwodów powyżej 750 wyborców
- 2 sztuk urn wyborczych, dla obwodów poniżej 750 wyborców
- 10 kartonów/opakowań na ww. urny uwzględniających ich rozmiar i kształt, zapobiegających uszkodzeniom w przechowywaniu i transportowaniu urn do lokali wyborczych
- 50 zestawów plomb do ww. urn.
 
Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi:

- uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016 r. poz. 312),
- uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych,
- pismami Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZPOW-431-1/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. oraz znak ZPOW-432-9/16 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Zamawiający jednocześnie wymaga:
a)  zastosowania uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urn,
b) zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urn.
c) pod dnem urny zamontowane 5 podkładek żelowych.
 
Zamawiający dopuszcza:
a. Wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego (kołnierza), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm).
b. Zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane na ścianach bocznych urn.
Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach Państwowej Komisji Wyborczej jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów. Urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała. Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na 36 miesięcy.
Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie możliwość żądania okazania oferowanych urn wyborczych.
Urny powinny być tak skonstruowane, aby w czasie ich przechowywania zajmowały jak najmniej miejsca oraz nie ulegały zarysowaniom.
Urny wyborcze dostarczone będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
 
Termin wykonana zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce dostawy: Urząd Gmina Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk 20

III. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

IV. Sposób i miejsce składania ofert.

1) Oferty należy składać w formie pisemnej na określonym dla zamówienia wzorze - załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem:
Oferta – „Zakup i dostawa urn wyborczych dla Gminy Wąpielsk”, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 26.09.2016 roku godz. 14:15.
3) Oferty należy złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy Wąpielsk w terminie do dnia 26.09.2016 roku do godziny 14:00.

V. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2016 roku o godz. 14:15. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.

VI. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną.

VII. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
2) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik, e-mail: a.matyjasik@wapielsk.pl, tel. 56 4938321
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podawania przyczyn.
4) Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5) O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

Zapytanie ofertowe (36kB) word
formularz oferty (26kB) plik
Projekt umowy (13kB) word
Protokół z wyboru (721kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 września 2016, 13:06:09)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (27 lutego 2017, 07:57:15)
Zmieniono: Zakończenie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378