zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja ruchowa dla dwuletniego dziecka z zespołem móżdżkowym, encefalopatią nieustalonego pochodzenia, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz obniżonym napięciem mięśniowym w wymiarze 4 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS-3421/2/2016
wartość: -
termin składania ofert: 18 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: Załącznik 

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
 
        W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku zaprasza do złożenia ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 Zakres usług określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. 189 poz. 1598 z późn. zm.).
 
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
 
Przedmiot  zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja ruchowa dla dwuletniego dziecka  z zespołem móżdżkowym, encefalopatią nieustalonego pochodzenia, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz obniżonym napięciem mięśniowym w wymiarze 4 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy Wąpielsk.
 
Termin realizacji zamówienia:
maj 2016 r. do marzec 2017 r.
 
Tryb postępowania:
 rozpoznanie cenowe
 
Niezbędne wymagania:
Wymagane wykształcenie w kierunku rehabilitacji bądź fizjoterapii
 
Wymagania dodatkowe:
·         wymagane wykształcenie w kierunku rehabilitacji (min. 1 rok);
·         mile widziane dodatkowe kursy w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji z dziećmi;
·         prawo jazdy.
 
Wymagane dokumenty:
1.    Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ( w cenę godziny należy wliczyć koszt dojazdu)
2.    Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia)
3.    Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie)
4.    Dokument potwierdzający doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji (kserokopia)
5.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
6.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
7.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Sposób przygotowania oferty.
·         Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”,
·         Ofertę należy składać lub przesłać do dnia 18.04.2016 r. do godz. 10:00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku,
·         Wąpielsk 59 D, 87-337 Wąpielsk
·         Na kopercie należy umieścić napis: „ Zapytanie ofertowe - rehabilitant”
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 730 – 802- 729.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (677kB) pdf
Wynik (422kB) jpg

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 kwietnia 2016, 12:48:56)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (29 kwietnia 2016, 20:35:12)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 282