zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/1/2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 lutego 2016  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma NEO-SYSTEM, Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 b, 87-300 Brodnica. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 19 114,01 zł brutto.  

Wszyscy wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE
RIOD-271/1/2016
1. Zamawiający;   Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych. Dostawa materiałów odbywać będzie się do następujących jednostek:
- Urząd Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk,
- Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk,
- Zespół Administracji Szkół w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk,
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku, Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk,
- Szkoła Podstawowa w Długiem, Długie, 87-337 Wąpielsk,
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym, Półwiesk Mały, 87-337 Wąpielsk,
- Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych, Radziki Duże, 87-337 Wąpielsk,
- Gimnazjum w Radzikach Dużych, Radziki Duże , 87-337 Wąpielsk.
Zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, zapakowany, opisany, wolny od wad technicznych i dobrej jakości.
Materiały dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
Zamówione materiały dostarczane będą w partiach na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień z każdej jednostki w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do siedziby zamawiającego lub jego jednostek, w godzinach ich pracy od poniedziałku do piątku.
Zapłata nastąpi po każdorazowej dostawie na podstawie faktury zaakceptowanej przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zaakceptowania faktury.
Wykonawca podpisze oddzielne umowy z każdą z jednostek i każdej z nich będzie wystawiał oddzielne faktury.
Wielkość zamówienia podana w załączniku nr 2 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o około 20% zarówno pod względem ilości jak i rodzaju zamówionych artykułów.

3.   Termin realizacji zamówienia:
Do od zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 r.

4.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.

5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 29, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl

8. Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek pomocniczych” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.

9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia  11 lutego 2016 r. do godz. 14:00

10. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

11. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.
2. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

Specyfikacja (1141kB) pdf
Załącznik Nr 1 – Druk oferty. (23kB) word
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (430kB) word
Wzór umowy (81kB) word
Wynik postępowania (224kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 lutego 2016, 13:55:46)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (12 lutego 2016, 14:28:17)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 362