zamówienie na:

sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zamawiającego - Gospodarstwa Komunalnego - jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Wąpielsk w ilości szacunkowej 20.000 l . Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w stacji paliw Wykonawcy na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne Przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną kwotę w złotych 14.000 EURO
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2007  10:45
wynik postępowania: Zamawiający Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póżn. Zm.) Prawo Zamówień publicznych, zawiadamia, że w postępowaniu „Dostawa oleju napędowego do ciągników Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Firma Handlowa „EMAR” Ewa i Marek Komakowscy, Radziki Duże NIP 878-15-45-140,została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 78 812,00 zł (3,94 zł/l netto)  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,
o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę 14.000 EURO na wykonanie zadania pn.:
„Dostawa oleju napędowego do ciągników Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk”Zamawiający:
Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy Wąpielsk
87 – 337 Wąpielsk
2. Przedmiot zamówienia:
- sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zamawiającego - Gospodarstwa Komunalnego - jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Wąpielsk w ilości szacunkowej 20.000 l . Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w stacji paliw Wykonawcy na terenie Gminy Wąpielsk.
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną kwotę w złotych 14.000 EURO, Art. 39. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr19, poz. 177 z póżn.zm.)
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
5. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnej dostawy : 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. Wadium: zamawiający nie przewiduje
7. Warunki udziału :
Dopuszcza się do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- spełniają warunki określone w Art. 24. ust. 1 pkt 1-3, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.22 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr19, poz. 177 z póżn.zm.)
- spełniają warunki określone w SIWZ
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena – 100%
9. Termin i miejsce składania ofert:
- w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 22 do godz. 10.45 do dnia 14.grudnia 2007r.
10. Termin i miejsce otwarcia ofert:
- otwarcie ofert :dnia 14.grudnia 2007, Urząd Gminy Wąpielsk pok. Nr 31
godz. 11:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni
12. Miejsce uzyskania SIWZ i niezbędnych dokumentów zamówienia:
- Urząd Gminy Wąpielsk pok. Nr 22
13. Adres strony internetowej, na której została zamieszczona, SIWZ:
- www.wapielsk.republika.pl
14. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
- Patryk Łaszewski tel. /056/ 493 83 21 wew. 47

Ogłoszenie (35kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (151kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 grudnia 2007, 13:42:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (20 grudnia 2007, 11:26:54)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2041