zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI-271/5/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 kwietnia 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma KG EKO-INVEST Sp. z o. o., ul. Ikara 20 lok. 2, 02-705 Warszawa. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 25 022,57 zł brutto 

Wszyscy wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE
RI-271/5/2015

1. Zamawiający;                       Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

2. Przedmiot zamówienia:
  Odbiór wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych od 18 właścicieli nieruchomości w ilości 77,520 Mg (w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie 9,75 Mg od 3 właścicieli; transport i unieszkodliwianie 67,77 Mg od 15 właścicieli), zgodnie z „Wykazem nieruchomości uczestniczących w zadaniu”, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
  Ilość odpadów będzie nie większa niż podana w zamówieniu i może znacznie odbiegać od podanych wartości, gdyż są to dane uzyskane od właścicieli nieruchomości w których znajduje się azbest i zostały pozyskane poprzez obmiar powierzchni która była nim pokryta i przeliczone przez zamawiającego w ten sposób, że przyjmujemy iż 1 m2 pokrycia równy jest 25 kg. Szacujemy, iż wartość rzeczywista może być znacznie niższa. Zamawiający zapłaci tylko za ilość odpadów zawartą w zamówieniu. Jeżeli wykonawca odbierze większą ilość odpadów niż podana w zamówieniu nie dostanie za nią zapłaty od zamawiającego.
  Zamówienie obejmuje demontaż oraz odbiór, transport i utylizacje wyrobów zdemontowanych wcześniej przez właścicieli nieruchomości i składowanych przez nich. Odpady przed odbiorem muszą być zważone w obecności przedstawiciela wykonawcy, właściciela od którego odbierany jest odpad oraz przedstawiciela Urzędu Gminy w Wąpielsku odpowiedzialnego za prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu. Z czynności odbioru musi być sporządzony protokół w 4 egzemplarzach, którego jeden egzemplarz zostanie u osoby przekazującej odpad, jeden u wykonawcy i dwa egzemplarze u zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również wystawić kartę odpadu, której jeden egzemplarz przekaże przekazującemu odpad i 1 egzemplarz przekaże zamawiającemu.
  Przed przystąpieniem do realizacji zadania, jednak nie później niż na 14 dni po podpisaniu umowy, wykonawca w porozumieniu z zamawiającym sporządzi wstępny harmonogram odbioru odpadów od poszczególnych właścicieli i przedstawi go do akceptacji przez zamawiającego.
  Wykonawca w swojej ofercie musi podać oddzielnie cenę za jaką oferuje odebrać jedną tonę azbestu zdemontowanego, oddzielnie cenę za jaką oferuje odebrać jedną tonę azbestu wraz z demontażem oraz cenę za całe zadanie w ilości podanej przez zamawiającego. Po wykonaniu zadania, podpisaniu przez wszystkie strony protokołu odbioru i przekazania przez wykonawcę karty odpadu, wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę. Faktura będzie opiewać na kwotę, będącą sumą ilości faktycznie odebranego azbestu podaną w protokołach odbioru i kartach odpadu, pomnożoną przez stawkę jaką wykonawca podał w ofercie za odbiór jednej tony azbestu.
  Przed złożeniem oferty wykonawca powinien zapoznać się z miejscem wykonywania usługi.
  Zadanie zostanie uznane za wykonane m.in. na podstawie karty przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest, a za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana będzie data przyjęcia odpadów na składowisko uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadów.  
  Obecnie w kraju funkcjonują 33 składowiska przyjmujące do składowania odpady azbestowe (link do ich wykazu znajduje się m.in. na stronie Ministerstwa Gospodarki).
Zaznacza się, że zdeponowanie odpadów azbestowych na składowisku posiadającym zgodę na okresowe magazynowanie odpadów nie jest uznawane przez Wojewódzki Fundusz za unieszkodliwienie azbestu i nie będzie dofinansowane w ramach umowy dotacyjnej.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Zezwolenia;
- zezwolenie na zbiór i transport odpadów objętych zamówieniem,
- zezwolenie na wytwarzanie odpadów objętych zamówieniem,
- zezwolenie na utylizację odpadów objętych zamówieniem lub umowa ze składowiskiem którym mowa w punkcie 2 specyfikacji, które podpisze kartę odpadu.
W chwili składania oferty wystarczy złożone oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji. Złożenie dokumentów będzie niezbędne przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.
2) wykazu robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały prawidłowo ukończone, o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto każda - sporządzony na druku, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji;
3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - sporządzony na druku, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji;
4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.   Termin realizacji zamówienia:
Do 30 września 2015 r.

5.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.

6 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

7 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 29, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 8:00–14:00, e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl

9.  Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.

10. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2015 r. do godz. 14:00

11. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony formularz cenowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wypełniony druk Oświadczenia wykonawcy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

12. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (25kB) word
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy (58kB) word
Załącznik Nr 3 – Wykaz nieruchomości uczestniczących w zadaniu (31kB) excel
Wynik postępowania (211kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (9 kwietnia 2015, 13:26:52)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (23 kwietnia 2015, 12:35:23)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1101