zamówienie na:

Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/3/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 czerwca 2014  10:30
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Zakład Budowlany ”MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 146 770,54 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Zakład Budowlany ”MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki – 100,00 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2014-07-06. 
Wąpielsk: Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 188606 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni.
2. Ustawienie krawężników betonowych: wykonanie rowków pod krawężniki, wykonanie ławy betonowej z oporem, ustawienie krawężników betonowych typu ulicznego 15 x 30 cm.
3. ustawienie obrzeży betonowych: wykonanie rowków pod obrzeża, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej.
4. roboty nawierzchniowe: wykonanie warstwy odsączającej z piasku, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej.
5. Ułożenie ścieku betonowego: wykonanie rowków pod ściek, wykonanie ławy pod ściek, wykonanie ławy pod ściek, wykonanie ścieku z kostki betonowej.
6. Wykonanie punktu widokowego: wykonanie podpór z drewna okrągłego i połowizn, wykonanie pomostów z krawędziaków i bali drewnianych, wykonanie poręczy i schodów drewnianych.
7. Ustawienie słupków i montaż tabliczek kierunkowych.
8. Wykonanie odwodnienia:
Budowa kanału deszczowego z rur PCW Dz.: 200 mm, 250 mm i 315 mm. Uzbrojeniem kanału deszczowego są studnie rewizyjne z PP 425/315, 425/250 i 425/200, z kręgów betonowych Dn. 1,0 i 1,2 m, studzienki ściekowe uliczne z kręgów betonowych Dn. 0,5 m bez syfonu. Do podczyszczania ścieków deszczowych służyć będzie Seperator Koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem PSK-H KOALA 3/650. przejścia rur w pasie drogi powiatowej w rurze osłonowej stalowej Dz. 406,4x8,0. Z uwagi że wydobyty grunt nie nadaje się do ponownego wbudowania w pas drogowy projektuje się jego wymianę na grunt zagęszczony - piasek..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.23.21.30-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 24 czerwca 2014 r. do godz. 10:30, wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy.
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- kwotę gwarancji,
- termin ważności gwarancji,
- zobowiązanie gwaranta do bezzwłocznego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano.
-odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- stwierdzenie, że gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwracalna.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim Oddział Radziki Duże Nr 45 9496 0008 0056 5394 2000 0010 z dopiskiem wadium-przetarg - Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonanie robót budowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). W zakres robót, o których mowa powyżej, powinno wchodzić co najmniej wykonanie parkingu, placu lub chodnika wraz z odwodnieniem.
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponuje jedną osobą posiadająca wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy dróg i parkingów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ma co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek w wysokości min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 10:30, miejsce: Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (1744kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4880kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (43kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy (44kB) word
Załącznik nr 3 - Przedmiar cz. 1 (1232kB) pdf
Załącznik nr 3 - Przedmiar cz. 2 (658kB) pdf
Załącznik nr 4 - Wzór zabezpieczenia (64kB) word
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o udzieleniu 36 miesięcznej gwarancji (25kB) word
Załącznik nr 6 - Wzór umowy (929kB) word
Załącznik nr 7 - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej. (14kB) word
Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (4952kB) pdf
Wynik postępowania (206kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 czerwca 2014, 13:44:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (1 lipca 2014, 08:36:08)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6890