zamówienie na:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną nr 74/16 o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej WL1Y/00023430/6.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: 177000
termin składania ofert: 28 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 28 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działka nr 74/16 o pow. 1,0141ha, KW WL1Y/00023430/6 położona we wsi Półwiesk Mały, 2) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 5, niedopuszczonych – 0, 3) cena wywoławcza lokalu – 177 000,00 zł, Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na nie zaoferowanie żadnego z uczestników postąpienia ponad cenę wywoławczą.  

W Ó J T
GMINY WĄPIELSK
 
ogłasza
 
I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną  nr 74/16  o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej  WL1Y/00023430/6.
         Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji. Ponadto działka wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego stanowiącego obiekt zabytkowy ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 
Cena wywoławcza- 177 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.17700,00zł.
       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym
                               
Przetarg odbędzie się w dniu  28 lutego 2014r.o godz. 10 –tej w sali nr 31 Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Termin wpłaty wadium w pieniądzu- najpóźniej do dnia 24 lutego 2014 roku  na konto Urzędu Gminy w Wąpielsku  45949600080056539420000010 BS Kowalewo Pom. Oddział Radziki Duże.
       Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego.
 W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie  nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka.
Wadium  wpłacone przez  uczestnika, który  przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym  przez Urząd Gminy.
Wszelkich  informacji związanych z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 28.

Ogłoszenie (427kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 stycznia 2014, 12:25:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (17 marca 2014, 11:13:12)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1756