zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 1 - 2014
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Wąpielsk”” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Nowa Szkoła sp. zo.o. ul. POW 25 90-248 Łódź została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert – 100. Cena oferty wynosi: 81198,00 zł. brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem zł. 00/100) W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy uzyskując następującą punktację: 1. Nowa Szkoła sp. zo.o. ul. POW 25 90-248 Łódź – 100,00 pkt. 2. NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym - 98,73 pkt. 3. Moje Bambino sp. z o.o., sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 96,16 pkt. 4. EDU Pracownia Marcin Kościelak ul. Budziszyńska 8-10, 62-800 Kalisz – 94,77 pkt. 5. JT Mebel sp zo.o. ul. Gdańska 45 83-300 Kartuzy W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zawarta po upływie 7 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty czyli po dniu 10 lutego 2014 r. 
Wąpielsk: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 13918 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Wąpielsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Wąpielsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych, przy następujących rodzajach zajęć: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
3. Rodzaj oraz ilości pomocy wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce w pogrupowanych pakietach dla każdej szkoły oddzielnie według załączników nr 1.tj. do: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Długiem, Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wąpielsku Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych
Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonych pomocy dydaktycznych. Użyte w szczegółowej kalkulacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych przez Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.21.31.00-6. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. I
I.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy w jednym zadaniu pomocy naukowych dla placówek oświatowych o wartości co najmniej 80 000,00 PLN, finansowanych z dotacji Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) i dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane zgodnie z zasadami określonymi w zamówieniu; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie dostaw są referencje wystawione przez Zamawiającego dla którego Wykonawca realizował wskazane w załączniku nr 6 zadanie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry kierowania budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych za kierowanie budową i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 3 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 25.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 11 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłoszenie (2788kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (142kB) plik
Załącznik nr 1 - Szczegółowa kalkulacja przedmiotu zamówienia (266kB) excel
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (716kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowa kalkulacja przedmiotu zamówienia (256kB) pdf
Wynik postępowania (288kB) pdf

Odpowiedzi na zapytania


Pytanie 1
 
Pytanie 1- SP w Długiem poz' 57- opis Maty matematycznej jest niewłaściwy, jest to
specyfikacja zupełnie innego produktu. Prosimy o podanie właściwego opisu dla tej pomocy.
 
Odpowiedź na pytanie 1.
Opis przedmiotu właściwy:
Zestaw do nauki matematyki składający się z maty o wym. 120 cm (+/- 2 cm) z nadrukowanymi liczbami od 1 do 100 , dwóch pompowanych kostek oraz min. 50 ramek .
 
Pytanie 2
SP w Długiem poz.1 i 2 – Czy Zamawiający na pewno miał na myśli dwie takie same
tablice – linia/kratka?
 
Odpowiedź na pytanie 2.
Jedna tablica ma być w linię, druga w kratkę.
 
Pytanie 3
SP w Długiem poz. 3 i 4 – pomoc wymieniona w obu pozycjach to ten sam produkt,
czy tak należy to rozumieć
 
 
Odpowiedź na pytanie 3.
poz. 3 dotyczy zegara
poz. 4 to może być Tetris lub równoważna
 
Pytanie 4
SP w Długiem poz. 94 - opis wskazuje na grę edukacyjną. Prosimy o sprostowanie
rodzaju pomocy dydaktycznej.
 
Odpowiedź na pytanie 4.
Poz. 94 jest to gra dydaktyczna na płycie CD

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (14 stycznia 2014, 08:56:18)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (3 lutego 2014, 09:46:38)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1271