zamówienie na:

Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia "Izby Tradycji" w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-271.5.13
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wąpielsk 2013-08-08 RIOD-271/5.2/13 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia "Izby Tradycji" w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy P. P. H. U. KAMI-BUD, Rętwiny, 87-404 Radomin, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 59 808,82 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub - Dobrzyń – 77,63 punktów 2. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski, 87-305 Zbiczno – 87,16 punktów 3. P. P. H. U. KAMI-BUD, Rętwiny, 87-404 Radomin – 100,00 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2013-08-13. 
Wąpielsk: Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia Izby Tradycji w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk.
Numer ogłoszenia: 144303 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia Izby Tradycji w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia Izby Tradycji w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk o następującym zakresie rzeczowym:
1. Remont dachu i stropodachu wraz z dociepleniem
2. Wymiana stolarki okiennej.
3. Docieplenie ścian zewnętrznych.
4. Wyposażenie.
Ad. 1. Wymiana konstrukcji dachu przybudówki wraz z pokryciem i dociepleniem dachu ok. 21 m2: podsufitka z płyt gipsowo - kartonowych, konstrukcja drewniana, izolacja termiczna z wełny mineralnej 2x10 cm, pokrycie z blachy trapezowej T35 powlekanej. Remont pokrycia stropodachu wraz z dociepleniem styropapą gr. 10 cm (ok. 109 m2), pokryciem dwiema warstwami papy termozgrzewalnej i wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej.
Ad. 2. Wymiana okien drewnianych na okna PCV - szt. 9 (15 m2) wraz z wymianą parapetów wewnętrznych na parapety lastrykowe i zewnętrznych na parapety z blachy ocynkowanej powlekanej.
Ad. 3. Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą za pomocą płyt styropianowych frezowanych gr. 12 cm ok. 104 m2 z warstwa elewacyjną z tynku mineralnego gr. 3 mm i gr. 10 cm ok. 10 m2 z warstwą elewacyjną z płytek klinkierowych.
Ad. 4. W ramach wyposażenia, wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy i montażu ozdobnych brązowych piecy żeliwnych o mocy 9 kW opalanych drewnem, wyposażonych w płytę grzewczą, regulację nawiewu powietrza na szybę i do paleniska, szybę żaroodporną 75 oC w ilości 2 sztuki oraz zakupu, dostawy i montażu drewnianej lub drewnopodobnych oszklonych gablot na eksponaty, wymiary 90x90x30 cm, drzwiczki szklane zamykane na klucz w ilości szt. 6.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.10.00-4,
45.42.10.00-4,
45.45.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 31 lipca 2013 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonanie robót budowlane o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W zakres robót, o których mowa powyżej, powinno wchodzić co najmniej wykonanie docieplenia ścian.
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponuje jedną osobą posiadająca wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ma co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek w wysokości min. 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk pokój nr 29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Numer ogłoszenia: 303750 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 144303 - 2013 data 16.07.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, fax. 056 4938322.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk pokój nr 11.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk pokój nr 11.


Ogłoszenie (3361kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1186kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (41kB) pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Wykaz wykonanych robót budowlanych, Wykaz osób (52kB) pdf
Załącznik nr 3 - Przedmiar Robót (4812kB) pdf
Załącznik nr 4 - Wzór zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji (42kB) pdf
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o udzieleniu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (32kB) pdf
Załącznik nr 6 - Wzór umowy (313kB) pdf
Załącznik nr 7 - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej (43kB) pdf
Wynik postępowania (442kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 lipca 2013, 13:23:45)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (8 sierpnia 2013, 11:42:50)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1074