Zarządzenie Nr 52/2017


Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 20 września 2017 roku
 
zmieniające zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 05 września 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 5 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 47/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 05 września 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)        w § 2 wprowadza się nowy termin konsultacji społecznych, które będą przeprowadzone w dniach od 27 września 2017 roku do 11 października 2017 roku.
2)        w § 3 otrzymuje brzmienie „Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacji:
a) drogą pocztową,
b) drogą elektroniczną na adres:a.ciecierska@wapielsk.pl i b.gabryszewska@wapielsk.pl,
c) osobiście w siedzibie urzędu gminy, pokój Nr 4”.
  3)  w  § 17  Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2017  z dnia 05 września 2017 roku,  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, w Projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, wprowadza się zmiany w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych, które odbędą się w dniach od 27 września do 1 października 2017 roku.
 
§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadza się z wykorzystaniem formularza konsultacji stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.1. Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza konsultacje społeczne i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 
   2. Ogłoszenie Wójta Gminy Wąpielsk o konsultacjach społecznych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku.

Zarządzenie Nr 52/2017 (824kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (20 września 2017)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 września 2017, 14:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201