2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2015 roku


Zgodnie z art. 3b oraz 3c u.c.p.g gmina zobligowana jest do ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych także nakłada obowiązek osiągania odpowiednich wskaźników przez gminę
            Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła wyniósł w 2015 roku 54,01 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych, wyniósł 100%. Zebrany w gminie gruz oraz odpady rozbiórkowe w 100% zostały poddane recyklingowi.
W 2015 roku gmina osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. i wyniósł on 0%

Osiągnięte poziomy 2015 (139kB) pdf          
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (19 kwietnia 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 kwietnia 2016, 09:51:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1597