2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Informacja w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


Poziomy recyklingu jaki musi osiągnąć Gmina Wąpielsk w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy Gmina Wąpielsk jest zobowiązana do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

- w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie)- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo


- w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo


Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem Gminy Wąpielsk jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


- do dnia 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,


- do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaw stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 2012

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
12
14
16
18
20
30
40
50Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe


2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30
36
38
40
42
45
50
60
70


Rok
2012
16 lipca 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]75
50
50
50
45
45
40
40
35


W 2012 r. Gmina Wąpielsk osiągnęła następujące poziomy recyklingu:

1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 8,06 %;
2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - brak;
3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 21,91 %.

Poziomy do osiągania w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (10 października 2013)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 października 2013, 08:41:52)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (23 kwietnia 2015, 09:48:25)
Zmieniono: katalog

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3524