Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
W Wąpielsku
 
 
W związku z zapotrzebowaniem na zatrudnienie
Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku  na czas określony do dnia 31.12.2017 roku
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąpielsku ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENT RODZINY
 
Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wąpielsk 59D, 87-337 Wąpielsk.
Liczba etatów: 1Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę – 40 godzin tygodniowo tj. umowa równoważna  pełnemu wymiarowi jednego etatu . Oznacza to również pracę w godzinach popołudniowych, w dni ustawowo wolne od pracy i weekendy.
Miejsce pracy:
Praca z rodzinami zamieszkującymi na terenie gminy Wąpielsk, w miejscach ich zamieszkania, w miejscach wskazanych  przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
- posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. Wymagania dodatkowe:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
- odporność na sytuacje stresowe,
- samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
- zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
- posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym
- wysoka kultura osobista
- umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
- samodzielność w docieraniu do miejsca zamieszkania wskazanych rodzin objętych środowiskową pracą socjalną
7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna ze wskazanymi rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkującymi na terenie Gminy Wąpielsk.
8. Obszary pracy z rodziną:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
- opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
- udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów  opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi
- wspieranie aktywności społecznej rodziny
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej 
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sprawozdania z realizacji
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż raz w miesiącu i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach
- współpraca w opracowaniu gminnych programów wspierania rodziny
- współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887).
9. Wymagane dokumenty:
·         CV wraz z listem motywacyjnym
·         Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
·         Kserokopie dowodu osobistego
·         Oświadczenia:
- o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne;
- o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści:
 „ Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”
- Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny na rok 2017 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
- Oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „ Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”.
- Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „ Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
 
Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 
10. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Wąpielsk 59 D, 87-337 Wąpielsk, z dopiskiem
 
Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
 
w terminie do dnia  04 września  2017  roku do godziny 10:00
(decyduje data wpływu do urzędu)
 
Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Wąpielsku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wąpielsk, oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną odesłane.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku lub telefonicznie  (56) 493 83 21 w godzinach pracy Urzędu Gminy/Gminnego Ośrodka Pomocy w Wąpielsku.
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wąpielsku


Wytworzył: Jolanta Szczepańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku (23 sierpnia 2017)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 sierpnia 2017, 14:23:30)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (8 września 2017, 14:24:32)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 642

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij