Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. promocji gminy i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku


Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji gminy i funduszy strukturalnych

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk

2. Określenie stanowiska: referent ds. promocji gminy i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Wąpielsk – praca w pełnym wymiarze czasu pracy

3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
I. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, związane z zakresem zadań wykonywanych na ww. stanowisku,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f)  znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,
g) umiejętność obsługi aplikacji i programów biurowych, a także korzystania z internetu, wyszukiwania informacji niezbędnych na w/w stanowisku,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
i)  prawo jazdy kat. B,
j) znajomość języka obcego w mowie i piśmie (język angielski, język niemiecki)

II.  Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,
b) rzetelność, terminowość, dokładność, samodzielność,
c) dyspozycyjność,
d) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
e) łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi,
f)  zdolność szybkiego przyswajania informacji,
g)  znajomość podstawowych technik Public Relations,
h)  zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym,
i) znajomość Gminy Wąpielsk  i strategii rozwoju,
j) pisemna swoboda wypowiedzi,
k) umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,
l)  wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,
m) zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina,
n)  dokładność, samodzielność,
o)  mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego i współpraca z organizacjami pozarządowymi (krajowymi, międzynarodowymi).

4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. promocji gminy i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy w  Wąpielsku:
1) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
2) monitorowanie terminów naboru wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych i środków krajowych,
3) koordynowanie działań promocyjnych na terenie gminy, organizacja i udział w masowych imprezach promocyjnych,
4) przygotowywanie i składanie wniosków oraz koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych i krajowych,
5) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia projektu,
6) nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy,
7) współdziałanie z innymi stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,
8) tworzenie lokalnej gazety, przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji,
9) opracowywanie materiałów promocyjnych, promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne Gminy,
10)  koordynacja działań Urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4a. Informacja o warunkach pracy:
1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2. pełny wymiar czasu pracy,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4. obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu listopadzie 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wąpielsk, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.),
6. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub współpracę z organizacjami pozarządowymi,
7. kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
8. kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
12. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

6. Dodatkowe informacje:
1.  kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
2.  list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wąpielsku. Oferty przesyłane pocztą oraz składane w Urzędzie Gminy muszą zawierać dopisek na kopercie: „Oferta na stanowisko referenta ds. promocji gminy i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku”.

Termin składania i przesyłania ofert: od dnia 07.12.2015 r. do dnia 18.12.2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy w Wąpielsku). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Ogłoszenie (974kB) pdf
Protokół (248kB) pdf
Protokół nr 2 (440kB) pdf
Wynik (227kB) pdf

Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (7 grudnia 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2015, 15:05:16)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2015, 08:22:49)
Zmieniono: Wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1307

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij