Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. podatków


Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. podatków
w Urzędzie Gminy w Wąpielsku
 
Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków.
 
1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk

2. Określenie stanowiska: referent ds. podatków w Urzędzie Gminy Wąpielsk – praca w pełnym wymiarze czasu pracy

3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

I. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, związane z zakresem zadań wykonywanych na ww. stanowisku,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f)  znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także regulacji prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
g) umiejętność obsługi aplikacji i programów biurowych,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,
b) rzetelność, terminowość,
c) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. podatków w Urzędzie Gminy w  Wąpielsku:
a) prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie:
-  pobór podatku od nieruchomości,
-  pobór podatku rolnego,
-  pobór podatku leśnego,
-  pobór podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
b) współpraca z referatami Urzędu oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,
c) przygotowywanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń oraz projektów uchwał     w zakresie podatków i opłat lokalnych,
d) prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych,
e) sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.

4a. Informacja o warunkach pracy:
1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2. pełny wymiar czasu pracy,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4. obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu wrześniu 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wąpielsk, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.),
6. kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
7. kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 
6. Dodatkowe informacje:
1. kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
2. list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wąpielsku. Oferty przesyłane pocztą oraz składane w Urzędzie Gminy muszą zawierać dopisek na kopercie: „Oferta na stanowisko referenta ds. podatków w Urzędzie Gminy w Wąpielsku”.

Termin składania i przesyłania ofert: od dnia 16.11.2015 r. do dnia 27.11.2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy w Wąpielsku). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Ogłoszenie (725kB) pdf
Protokół z przeprowadzonego naboru (280kB) pdf
Wynik (192kB) pdf
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów (453kB) pdf
 

Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (16 listopada 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 listopada 2015, 15:02:07)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (4 grudnia 2015, 14:26:04)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1368

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij