Przyznawanie dodatku energetycznego


Komu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

Wymagane dokumenty

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku muszą dołączyć następujące dokumenty:
- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
- rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Miejsce składania dokumentów

Druki wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny można otrzymać:
Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
Pokój nr 9
P. Iwona Kwiatkowska

Druki wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny można otrzymana miejscu lub pobrać ze strony internetowej www.bip.wapielsk.eu

Wniosek (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (30 grudnia 2013)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 grudnia 2013, 10:53:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3217