Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów


Rejestr Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów
 
Urząd Gminy w Wąpielsku uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie obszaru działania  Urzędu Gminy prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wąpielsk.
 
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Zgodnie z powyższym wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
-Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
- Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
- Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Dodatkowo do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł,  określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. ze zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają  zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897). Opłata za zmianę w rejestrze działalności regulowanej wynosi 25 zł, gdy strona działa przez pełnomocnika należy wnieść opłatę 17zł. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Wąpielsku Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim  Oddział Radziki Duże  nr rachunku  13 9496 0008 0056 5394 2000 0004

- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą,
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w  Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. z dnia 17.02.2012r. po. 391 ze zm.).”
 
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazanie imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek (34kB) word  
 
Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
Wniosek (42kB) word

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
Oświadczenie (25kB) word

Informujemy, że do w/w wniosków winni Państwo załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. ze zm.).

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (4 listopada 2013)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 listopada 2013, 12:00:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2314