Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej


Uchwała Nr 7
Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, póz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, póz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 113 z późn. zm.), Gminna Komisja Wyborcza uchwala:
§1
Powołać obwodową komisję wyborczą w składzie osobowym określonym w załączniku do uchwały.
§2
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
§3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Wyborcza (22 maja 2012)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 maja 2012, 10:35:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2333