Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego


Uchwała Nr 5
Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, póz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, póz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 113 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wąpielsku uchwala, co następuje :
1. Zarządza    się    wydrukowanie    obwieszczenia    o    zarejestrowanych    listach
kandydatów na radnego do Rady Gminy w Wąpielsku w wyborach uzupełniających
zarządzonych na dzień 17 czerwca 2012 r.
2.  Treść obwieszczenia zawierająca numery list kandydatów, dane o kandydatach
umieszczone w zgłoszeniach i ewentualne oznaczenia kandydatów i list stanowi
załącznik do uchwały.
3.  Obwieszczenie   przekazuje   się   Wójtowi   Gminy,   który   zapewni   jego   druk
i rozplakatowanie na obszarze gminy.


Uchwała Nr 5 (171kB) pdf
Obwieszczenie (156kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Wyborcza (22 maja 2012)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 maja 2012, 10:27:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401