Raport o stanie Gminy Wąpielsk za rok 2022


Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572).
Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Zgodnie z art. 28 aa. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie Gminy Wąpielsk za 2022 rok (939kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (30 maja 2023)
Opublikował: Jacek Żywocki (30 maja 2023, 15:08:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299