Zarządzenie nr 19/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 28 grudnia 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok Nr V/23/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami

Zarządzenie nr 19/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok Nr V/23/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz1591;z późn. zm.) oraz art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z uchwałą  Nr V/23/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2011 – Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:

§1
   W uchwale Rady Gminy Nr V/23/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011 zmienionej :
Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 31 marca 2011 r.
Uchwałą Nr VII/31/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 25 maja 2011 r.
Uchwałą Nr VIII/37/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwałą Nr IX/42/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lipca 2011 r.
Uchwałą Nr X/46/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 września 2011 r.
Zarządzeniem Nr 13/11 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 7 października 2011 r.
Uchwałą Nr XI/50/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 października 2011 r.
Uchwałą Nr XII/57/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 listopada 2011 r.
Zarządzeniem Nr 18/11 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 16 grudnia 2011 r.
Uchwałą Nr XIII/59/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 22 grudnia 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 §1 otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się dochody    w łącznej kwocie      14.825.150 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie          10.792.930 zł,
b)  majątkowe w kwocie      4.032.220 zł,
               
2.  Ustala się wydatki    w łącznej kwocie          114.825.150 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie                10.336.632 zł,
b) majątkowe w kwocie             4.488.518 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1 .
 
                                                                 § 2 
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 2.
                                                                 § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 19/2011 (672kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2011, 13:44:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1825