Zarządzenie nr 17/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 1 grudnia 2011w sprawie w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąpielsku

Zarządzenie nr 17/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 1 grudnia 2011


w sprawie w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąpielsku


Na podst.. art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 pkt 2 ust.5 i art 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z późn. zmian./

zarządzam,
co następuje:

§ l. Powierzam Pani Elżbiecie Wiśniewskiej pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąpielsku od dnia l grudnia 2011 do czasu powrotu do pracy dyrektora szkoły Pani Katarzyny Szostakowskiej.
§ 2. Udzielam Pani Elżbiecie Wiśniewskiej pełnomocnictwa do jednoosobowego prowadzenia i dysponowania majątkiem szkoły w ramach zwykłego zarządu.
§ 3. Przyznaję Pani dodatek funkcyjny w wysokości 620,00zł (brutto)
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie nr 17/2011 (161kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2011, 13:52:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2060