Zarządzenie nr 12/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 30 września 2011w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Wąpielsk na 2012 rok

Zarządzenie nr 12/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 września 2011


w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Wąpielsk na 2012 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy Radomin Nr XIII/60/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

WÓJT GMINY WĄPIELSK
Zarządza co następuje:

§1
W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok budżetowy 2012 zarządzam następujące metody kalkulacji:

1. Dochody   budżetowe   z   majątku   gminy   realizowane   przez  jednostki organizacyjne     w     wysokości     wynikającej     z     zawartych     umów cywilnoprawnych,    ze    sprzedaży    mienia    w    wartości    szacunkowej przeznaczonej     do     sprzedaży     nieruchomości,     pozostałe     dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów.

2. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 90% przypisu rocznego.

3.  W celu zrównoważeniu budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie     z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody    bieżące    wprowadzam    następujące    reguły    dyscyplinujące ograniczenie wydatków bieżących wyłącznie do niezbędnych w następujący
sposób:
 
a) Wynagrodzenia   dla   pracowników   administracji   i   obsługi  jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2011 roku, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu.
b) Decyzja o ewentualnym wzroście wynagrodzeń w 2012 roku oraz o wysokości środków na fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych zostanie podjęta po otrzymaniu wszystkich   ostatecznych   informacji   i   wskaźników   od   Ministra
Finansów    i   Wojewody   Kujawsko-Pomorskiego   ze   szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Wąpielsk.
c) Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 7% począwszy od września 2012 od kwoty bazowej 2691,50.
d) Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1500,00 zł (wzrost o 114 zł).
e) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka" zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.
f) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe. 
g)Odpis na ZFSS  w wysokości  1100,00 zł (obligatoryjny) na jednego pracownika (37,5% od prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu).
h) Podstawą dokonania odpisu na FŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudniona w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli. Liczbę nauczycieli przemnaża się 110% kwoty bazowej o której mowa w art.. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Planuje się na rok 2012 kwotę bazową w wysokości 2618,10 od dnia l stycznia 2012 oraz kwotę 2717,60 od dnia l września 2012 r.
i) W projekcie budżetu na 2012 rok nie dokonuje się odpisu na FŚS od byłych pracowników emerytów (odpis uznaniowy), z wyjątkiem nauczycieli emerytów.
j) Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową - wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem zrostu o 3% dla wydatków na zakup energii elektrycznej oraz cieplnej, a wydatki elastyczne ograniczać do niezbędnych na poziomie 70% planu 2011 roku.

4. Wydatki inwestycyjne i majątkowe należy planować uwzględniając dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.

§2
W celu naliczenia odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, Dyrektorzy jednostek oświatowych zobowiązani są do przedłożenia wraz z projektem budżetu aktualnych wykazów według wzoru z lat ubiegłych.

§3
Ustala się nieprzekraczalny termin składania projektów planów finansowych na 2012 rok do dnia 15 października 2011 roku.

§4
 Wykonanie zarządzenia powierza się:
1. Skarbnikowi Gminy,
2. Kierownikom wydziałów Urzędu Gminy Wąpielsk
3. Kierownikom, Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarządzenie nr 12/2011 (644kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (14 października 2011, 09:47:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2247