Zarządzenie nr 4/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 15 marca 2011w sprawie w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąpielsku

Zarządzenie nr 4/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 15 marca 2011


w sprawie w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąpielsku


Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. Nr. 142 póz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr. 70 póz. 473 z 2007r. z późn. zm.)
Wójt Gminy w Wąpielsku Zarządza co następuje:
§1.
Powołuje się Pana Blonkowskiego Wojciecha - Kierownika Rewiru Dzielnicowych
w Wąpielsku w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dniem
01 marca 2011 r.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 4/2011 (124kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 kwietnia 2011, 14:49:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2045