Zarządzenie nr 5/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 31 marca 2011w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2010 rok

Zarządzenie nr 5/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 31 marca 2011


w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2010 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm. [1]), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 [2] ) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 17, poz. 95) Wójt zarządza, co następuje:
 
§ 1. Realizując Uchwałę XXXII/166/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, następująco:
1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 10.750.853,83 zł. na plan 10.818.569,00 zł., co stanowi 99,37 % wykonania w tym:
a. zadania zlecone w zakresie administracji wykonano w kwocie 2.203.366,27 zł. na plan 2.242.992,00 zł. tj. 98,23 % wykonania
b. dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 45.447,88 zł. na plan 45.000,00 zł., tj. 101,00 %
c. subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 2.998.343,00 zł.
2)Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 12.205.561,73 zł. na plan 13.141.999,00 zł., co  stanowi 92,87 % wykonania w tym:
a. wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 2.203.366,27 zł. na plan 2.242.992,00 zł. tj. 98,23 %
b. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 30.931,81 zł. tj. na plan 67.531,00 zł. tj.45,80 %
c. wydatki majątkowe – inwestycyjne wykonano w kwocie 2.544.142,61 zł. na plan 2.659.085,00 zł.
d. rezerwa ogólna na koniec 2010 r. wynosiła 5.000,00 zł., rezerwa na zarządzanie kryzysowe  - 10.000,00 zł.
3) Deficyt budżetu wyniósł 1.454.707,90 zł.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Wąpielsk oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113.


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726

Zarządzenie nr 5/2011 (411kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 kwietnia 2011, 08:13:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2248