Zarządzenie nr 51/2019Wójta Gminy Wąpielskz dnia 1 lipca 2019w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym

Zarządzenie nr 51/2019
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 1 lipca 2019


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), § 1-2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) 

Wójt Gminy Wąpielsk 
zarządza, co następuje: 

§1 
1. Ogłasza się konkurs na wolne od dnia 1 września 2019 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk.
2. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2 
Informacja o ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 1, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk.

 §3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąpielsk.

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

Zarządzenie nr 51/2019 (378kB) pdf
Załacznik Nr 1 (2723kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 lipca 2019, 13:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117