Zarządzenie nr 7/2012Wójta Gminy Wąpielskz dnia 14 czerwca 2012w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2012 rok Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami

Zarządzenie nr 7/2012
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 14 czerwca 2012


w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2012 rok Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz1591;z późn.zm.) oraz art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z uchwałą  Nr V/23/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2011 – Wójt Gminy Wąpielsk zarządza , co następuje :
 
§1
   W uchwale Rady Gminy Nr XIV/61/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 zmienionej :
Uchwałą Nr XV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 16 marca 2012 r.
Uchwałą Nr XVI/75/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 marca 2012 r.
Uchwałą Nr XVII/80/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 kwietnia 2012 r.
wprowadza się następujące zmiany :
 
 §1 otrzymuje brzmienie:
     1.    Ustala się dochody    w łącznej kwocie      12.149.901 zł
z tego:
a)       bieżące w kwocie          11.545.701 zł,
b)  majątkowe w kwocie           604.200 zł,
              zgodnie z załączonym od niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1 .
 
 
2.     Ustala się wydatki    w łącznej kwocie           13.448.689 zł
z tego:
a)       bieżące w kwocie                10.386.587 zł,
b)       majątkowe w kwocie             3.062.102 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2 .
 
 
                                                                 § 2 
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej ( Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                 § 3
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z §1 punkt 2.
 
                                                                 § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Zarządzenie nr 7/2012 (2052kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 czerwca 2012, 15:56:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1753