Uchwała nr III/11/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 grudnia 2010w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wąpielsk prowadzące działalność oświatową.Na podst.art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 i z 2010 r Nr 28,poz.146, Nr 123,poz. 853 i Nr 152,poz.1920/

Uchwała nr III/11/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wąpielsk prowadzące działalność oświatową.

Na podst.art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 i z 2010 r Nr 28,poz.146, Nr 123,poz. 853 i Nr 152,poz.1920/


Rada Gminy
uchwala,co następuje:

§ 1. tworzy się rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem celem obsługi finansowej kuchni i stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjum z prowadzeniem działalności określonej w ustawie z dnia 07 września 1991 r o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572 z późn.zmian/.
§ 2. Źródłem dochodów własnych o których mowa w § 1 są wpłaty z tytułu: 1/ środki z pomocy społecznej przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych z terenu gminy Wąpielsk. 2/ odpłatność za prowadzoną działalność w zakresie wyżywienia, 3/ odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, 4/ wpłaty i darowizny na rzecz kuchni i stołówek wym. w § 1, 5/ środku uzyskane z wynajmu powierzchni sal, terenu i urządzeń w nieruchomościach znajdujących się na terenie obiektów oświatowych, 6/ wpływu z organizacji imprez i festynów, 7/ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie obiektów oświatowych
§ 3. Uzyskane środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym wymienione w § 2 mogą być przeznaczone na: 1/ zakupy produktów niezbędnych do produkcji posiłków, 2/ wydatki związane z remontem kuchni i stołówek w obiektach oświatowych, 3/ zakupy wyposażenia kuchni i stołówek oswiatowych, 4/ obsługę bankową, 5/ cele wskazane przez darczyńcę, 6/ inne zakupy i wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych podejmowane na terenie gminy.
§ 4. Środkami z rachunku dochodów własnych dysponuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem, w porozumieniu z Wójtem Gminy, obsługę księgową prowadzi Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku.
§ 5. 1/ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem opracowuje projekty planów finansowych dochodów i wydatków i przekazuje do Wójta Gminy w Wapielsku do dnia 30 listopada każdego roku, a na rok 2011 do 30 grudnia 2010 roku. 2/ projekty planów finansowych dochodów i wydatków winny być sporządzone w szczególności – dział, rozdział i paragraf. 3/ zatwierdzone przez Wójta projekty planów dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową gminy wym w § 5 pkt 1 są podstawą gospodarki finansowej na dany rok budżetpowy. 4/ Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem może dokonać zmian w planie wydatków lub dochodów , które zatwierdza Wójt Gminy. 5/ zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie wydatków lub dochodów wprowadza rada Gminy zgodnie z projektem zmian uchwały budżetowej gminy.
§ 6. traci moc uchwała Nr XXV/143/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 wrzesnia 2005 roku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 01 stycznia 2011 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Grzesław Listkowski

Uchwała Nr III/11/10 (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2010, 11:36:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2860