Uchwała nr III/10/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 grudnia 2010w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa.Na podst.art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych tj /Dz.U. Nr 95, poz. 613 z 2010 roku/.

Uchwała nr III/10/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa.

Na podst.art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych tj /Dz.U. Nr 95, poz. 613 z 2010 roku/.


Rada Gminy uchwala,co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy od handlu prowadzonego na wyznaczonych placach targowych, które wynoszą: 1/ od handlu wszelkimi towarami przemyslowymi i przetworzonymi produktami rolnymi za plac o pow. 8m² – 15 zł za 1 dzień. 2/ od handlu nieprzetworzonymi produktami rolnymi za plac o pow. 8m² – 5 zł / w tym runo leśne i kwiaty/.

§ 2. Wyznacza się inkasenta do poboru opłaty targowej w m. Radziki Duże Panią Słomską Annę zam. Radziki Duże i dla poboru opłaty targowej w m. Wąpielsk Panią Marcinkowską Bożenę zam. Wąpielsk.
§ 3. Zarządza się, że wysokość inkasa dla inkasentów wymienionych w § 3 wynosi 30% dziennej opłaty targowej wymienionej w § 1 od każdego poboru.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Grzesław Listkowski

Uchwała Nr III/10/10 (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2010, 11:31:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1946