Uchwała nr III/9/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 grudnia 2010w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa.Na podst.art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych tj /Dz.U. Nr 95, poz. 613 z 2010 roku/.

Uchwała nr III/9/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa.

Na podst.art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych tj /Dz.U. Nr 95, poz. 613 z 2010 roku/.

Rada Gminy
uchwala,co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/194/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 07 października 2010 r w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Grzesław Listkowski

Uchwała Nr III/9/10 (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2010, 11:28:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1778