Uchwała nr III/7/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 grudnia 2010w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240z r, z 2010 r Nr 28,poz.146,Nr 123,poz.835,Nr 96,poz.620 i Nr 152,poz.1020/.

Uchwała nr III/7/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240z r, z 2010 r Nr 28,poz.146,Nr 123,poz.835,Nr 96,poz.620 i Nr 152,poz.1020/.Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala co następuje :
 
 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/205/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przekształcenia Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy urzędzie Gminy w Wąpielsku w Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzesław Listkowski

Uchwała Nr III/7/10 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2010, 10:57:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1752