Uchwała nr III/4/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 grudnia 2010w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy.Na podstawie art. 25 ust.4 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/

Uchwała nr III/4/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy.

Na podstawie art. 25 ust.4 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się za udział w Sesjach Rady Gminy w posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz za koszty związane z dojazdem na posiedzenia radni otrzymają zryczałtowane diety miesięczne w wysokości:
dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1.000 zł
dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 500 zł
dla Przewodniczących Komisji - 400 zł
dla pozostałych radnych - 300 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesław Listkowski

Uchwała Nr III/4/10 (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2010, 09:32:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1756